Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia człowieka! Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, Przewodniczący Rady Gminy Lipowiec Kościelny, Radni oraz Sołtysi

Archiwum - Przetargi

10 lipca 2007 21:01

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipowcu Kościelnym.

Lipowiec Kościelny, dnia 10-07-2007 r.
Numer postępowania: 3410-3/ 07OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 14 000 EURO


Zamawiający:
Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie
tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację Szkoły Podstawowej w Lipowcu Kościelnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipowcu Kościelnym.
Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie:
• robót murowych w sali gimnastycznej,
• robót tynkowych w sali gimnastycznej ,
• robót malarskich w sali gimnastycznej,
• robót posadzkowych w sali gimnastycznej,
• robót instalacyjno sanitarnych w sali gimnastycznej,
• montaż wyposażenia sali gimnastycznej,
• robót w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych w sali gimnastycznej,
• naprawa elewacji budynku szkoły,
• robót blacharskich budynku szkoły,
• malowanie elewacji budynku szkoły,
• robót rozbiórkowych nawierzchni,
• nowej nawierzchni z kostki brukowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 5 do SIWZ.
Na całość wykonanych prac Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214200-2

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 , 06-545 Lipowiec Kościelny, pok. nr 4 w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku. Korespondencję w sprawie uzyskania specyfikacji można przesłać faxem (023 655-50-28).

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: WWW.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl
Miejsce realizacji zamówienia: Szkoła Podstawowa w Lipowcu Kościelnym.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 16 października 2007 r..
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1)osiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby udokumentował zrealizowanie w ciągu ostatnich pięciu lat, przynajmniej 2 (dwie) roboty budowlane których przedmiotem jest wykonanie remontów wielobranżowych w budynkach użyteczności publicznej , odpowiadających (porównywalnych) swoim zakresem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż wartość obecnego zamówienia (w porównaniu z wartością brutto złożonej oferty) i i potwierdził dokumentami, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.
Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
o kierownikiem budowy
posiadającym wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościi konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i przynależącym do Izby Inżynierów Budownictwa,
o kierownikiem robót elektrycznych
posiadającym wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościi instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i przynależącym do Izby Inżynierów Budownictwa.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 tys. zł..
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 10 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.


Wymagane wadium: 4.000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
CENA waga 100 %

Oferty należy składać w pokoju nr 3 (sekretariat) w budynku Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym.

Termin składania ofert upływa dnia 31-07-2007 r. o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31-07-2007 r. o godz. 11:15 w sali konferencyjnej (I piętro) – budynek administracyjny Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
-. Dariusz Malikowski – sprawy proceduralne i techniczne tel.: (0-23) 655-50-28 lub 29, faks: (0-23) 655-50-28, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 – 15:30;WÓJT GMINY
mgr Michał Danielewicz


Przeczytano: 1689 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit