Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia człowieka! Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, Przewodniczący Rady Gminy Lipowiec Kościelny, Radni oraz Sołtysi

Archiwum - Przetargi

31 lipca 2007 00:41

Przebudowa dróg gminyych w m. Parcele Łomskie i Turza Wielka

Lipowiec Kościelny, dnia 31-07-2007 r. Zp.Dr341-5//2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości powyżej 14. 000 EURO

Zamawiający:
Gmina Lipowiec Kościelny
tel.:(023)655-50-28 lub 29

06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazaamin.pl

Rodzaj zamówienia ; roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:
Przebudowa dróg na terenie gminy Lipowiec Kościelny w miejscowości Turza Wielka czść „A” i Parcele Łomskie część „B”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W załącznikach do SIWZ
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 36 miesięcy gwarancji. Zamawiający dopuszcza się składania ofert częściowych część „A” i część „B”.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 , 06-545 Lipowiec Kościelny, pok. nr 5 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku. Korespondencję w sprawie uzyskania specyfikacji można przesłać faxem (023 655-50-28).
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: WWW.lipowiec-koscielny.bazaqmin.pl Miejsce realizacji zamówienia: teren gminy Lipowciec Kościelny.
Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisana umowy.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający wymaga aby Wykonawca był uprawniony do występowania w obrocie prawnym i prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie , co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości wystawionej oferty każde oraz dokumentów potwierdzających że dostawy zostały wykonane należycie.
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje uzyskane z dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
W prowadzonym postępowaniu Wykonawca wnosi wadium w wysokości część „A” 2.000 zł. (Słownie: dwa tysięce złotych)
część „B” 2.000 zł ( slownie : dwa tysiące złotych)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA waga 100%
Oferty należy składać w pokoju nr 3 (sekretariat) w budynku Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym. Termin składania ofert upływa dnia 28-08-2007 r. o godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28-08-2007 r. o godz. 13:15 w sali konferencyjnej (I piętro) - budynek administracyjny Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowę ramową.
Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
P. Andrzej Wójcik - tel.: (0-23) 655-50-28 lub 29, faks: (0-23) 655-50-28, od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 8:00 - 15:00;

Wójt
mgr Michał Danielewicz

Przeczytano: 1455 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit