Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia człowieka! Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, Przewodniczący Rady Gminy Lipowiec Kościelny, Radni oraz Sołtysi

Archiwum - Przetargi

05 czerwca 2007 00:41

Modernizacja drogi 02 KDw w miejscowości Lewiczyn gm. Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 05-06-2007 r.
Zp.Dr 341-4//2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości do 60 000 EURO

Zamawiający:
Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie
tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl

Rodzaj zamówienia ; roboty budowlane
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia:
Modernizacja drogi 02 KDw w miejscowości Lewiczyn gm. Lipowiec Kościelny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
W załącznikach do SIWZ

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 36 miesięcy gwarancji .

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 , 06-545 Lipowiec Kościelny, pok. nr 5 w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku. Korespondencję w sprawie uzyskania specyfikacji można przesłać faxem (023 655-50-28).

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: WWW.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl
Miejsce realizacji zamówienia: teren gminy Lipowciec Kościelny.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.07.2007 do 31.07.2007 r .

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający wymaga aby Wykonawca był uprawniony do występowania w obrocie prawnym i prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie , co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości wystawionej oferty każde oraz dokumentów potwierdzających że dostawy zostały wykonane należycie.
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje uzyskane z dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

W prowadzonym postępowaniu Wykonawca wnosi wadium w wysokości 1.500 zł.
(Słownie: tysiąc pięćset zł) .

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
CENA waga 100 %

Oferty należy składać w pokoju nr 3 (sekretariat) w budynku Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym.

Termin składania ofert upływa dnia 18-06-2007 r. o godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18-06-2007 r. o godz. 13:15 w sali konferencyjnej (I piętro) – budynek administracyjny Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowę ramową.

Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
-P. Andrzej Wójcik – tel.: (0-23) 655-50-28 lub 29, faks: (0-23) 655-50-28, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 – 15:00;


Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

Przeczytano: 1625 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit