Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia człowieka! Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, Przewodniczący Rady Gminy Lipowiec Kościelny, Radni oraz Sołtysi

Archiwum - Przetargi

11 stycznia 2008 00:41

Remont chodnika w miejscowości Łomia etap II

Lipowiec Kościelny, dnia 11.01.2008r.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EUROZamawiający:
Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29, fax (023) 655-50-28, e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia:
Remont chodnika przy drodze w m. Łomia, Nr działki 97, Etap II, km 0+500 ÷ 1+300

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
W załącznikach do SIWZ

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 36 miesięcy gwarancji.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, pok. nr 5 w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku. Korespondencję w sprawie uzyskania specyfikacji można przesłać faxem (023 655-50-28).

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl
Miejsce realizacji zamówienia: teren Gminy Lipowiec Kościelny.

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2008r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający wymaga aby Wykonawca był uprawniony do występowania w obrocie prawnym i prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości wystawionej oferty każde oraz dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.
3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje uzyskane z dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

W prowadzonym postępowaniu wadium wynosi 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych)


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

CENA: waga 100%

Oferty należy składać w pokoju nr 3 (sekretariat) w budynku Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym.

Termin składania ofert upływa dnia 05-02-2008r. o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05-02-2008r. o godz. 11:15 w sali konferencyjnej (I piętro) – budynek administracyjny Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
P. Andrzej Wójcik – tel.: (023) 655-50-08 lub 29, fax: (023) 655-50-28, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Przeczytano: 1597 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit