Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia człowieka! Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, Przewodniczący Rady Gminy Lipowiec Kościelny, Radni oraz Sołtysi

Archiwum - Przetargi

22 lutego 2008 00:41

Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:Lipowiec Kościelny, Kęczewo i Wola Kęczewska – etap I

ZP.OŚ.341-1/2008 Lipowiec Kościelny, dnia 04.02.2008r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EUROZamawiający:
Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655-50-28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl

Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Lipowiec Kościelny, Kęczewo i Wola Kęczewska – etap I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W załącznikach do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, pok. nr 5 w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku. Korespondencję w sprawie uzyskania specyfikacji można przesłać faxem (023 655-50-28).

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl

Miejsce realizacji zamówienia: teren Gminy Lipowiec Kościelny.

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2009 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający wymaga aby Wykonawca był uprawniony do występowania w obrocie prawnym i prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości wystawionej oferty każde oraz dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.
3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje uzyskane z dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

CENA: waga 100%
Oferty należy składać w pokoju nr 3 (sekretariat) w budynku Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym.

Termin składania ofert upływa dnia 29-02-2008r. o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29-02-2008r. o godz. 11:15 w sali konferencyjnej (I piętro) – budynek administracyjny Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
P. Andrzej Wójcik – tel.: (023) 655-50-28 lub 29, fax: (023) 655-50-28, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Przeczytano: 1471 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit