Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Ogłoszenia

22 marca 2011 15:44 | Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 22 marca 2011 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny, obejmującego obszar miejscowości: Kęczewo, Lewiczyn, Lipowiec Kościelny, Łomia, Niegocin, Parcele Łomskie i Turza Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 22 marca 2011 r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec

 Kościelny, obejmującego obszar miejscowości: Kęczewo, Lewiczyn, Lipowiec Kościelny, Łomia, Niegocin, Parcele Łomskie i Turza Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

             Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) oraz uchwały Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym nr 154/XXXV/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r.

zawiadamiam

o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny, obejmującego obszar miejscowości: Kęczewo,  Lewiczyn, Lipowiec Kościelny, Łomia, Niegocin, Parcele Łomskie i Turza Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach

od 31 marca 2011 r. do 5 maja 2011 r. ,

 

w siedzibie Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, pok. nr 2 – I piętro od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530.

 

            Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.lipowieckoscielny.pl

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2011 r. w sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny o godz. 1200.

             Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

             Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lipowiec Kościelny, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki o organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości , której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2011 roku. 

 

 

WÓJT

 Jarosław Goschorski

Przeczytano: 2643 razy.| Wydrukuj|Do góry

Spis Rolny 2020
SzybkiPit