Przetargi

24 maja 2016 12:27 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na:Pielęgnację pomników przyrody 16 szt. dębów szypułkowych zlokalizowanych w obrębie wsi Kęczewo dz. nr 3002/5, Gmina Lipowiec Kościelny.

                                                                             

DOŚ 6121.1.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na: Pielęgnację pomników przyrody „16 szt. dębów szypułkowych” zlokalizowanych w obrębie wsi Kęczewo dz. nr 3002/5, Gmina Lipowiec Kościelny.

 

Zamawiający;

Gmina Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213

e-mail uglipowiec@bazagmin.pl

                                                            

Przedmiot zamówienia: Pielęgnacja pomników przyrody 16 szt. dębów szypułkowych polegająca na:

- wykonaniu cięć i zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych - 16 dębów,

- wykonanie wiązań elastycznych – 12 szt.

 

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.10.2016r.  

 

Istotne warunki zamówienia jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu:

 

  1. Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę w okresie 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) przed upływem składania ofert jedno zadanie w zakresie wykonania prac pielęgnacyjnych/ zabezpieczenia na drzewach stanowiących pomniki przyrody minimum na 10 szt.
  2. Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania Zamawiający uzna osobę sprawującą nadzór nad robotami prowadzonymi na pomnikach przyrody osobę posiadająca uprawnienia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich przy pomnikach przyrody.
  3. Wymagania dotyczące materiałów. Wymagane jest aby do wiązań koron drzew zastosować jedynie materiały posiadające certyfikaty świadczące o ich przydatności do tego typu zastosowań.
  4. W celu wyceny prac wymaganym jest aby oferent dokonał wizji lokalnej i zapoznał

 się z warunkami zlecenia.

 

Sposób przygotowania oferty: Ofertę na załączonym formularzu sporządzoną w języku

                                    polskim, w formie pisemnej, na  maszynie,  komputerze,   

                                                nieścieralnym  atramentem, należy  przesłać na fax: 23/6555028

                                            lub  dostarczyć  do zamawiającego , w zamkniętej kopercie z

                                                 napisem Zapytanie ofertowe na: Pielęgnację pomników     

                                                  przyrody „16 szt. dębów szypułkowych”

                     

Miejsce i termin złożenia ofert:  Ofertę  należy  złożyć   do   dnia   06.06.2016 roku

do godziny 1000 w Urzędzie Gminy Lipowiec Kościelny – sekretariat (pok. nr 3).

Rozpatrzenie  ofert dnia 06.06.2016 godz. 10.10

 

 Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określi łączną cenę brutto za wykonanie usługi w rozbiciu na:

   wykonanie cięć i zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych i wykonaniu wiązań elastycznych.

    podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z  wykonaniem zamówienia (koszty dojazdu we wskazane miejsce na terenie gminy Lipowiec Kościelny i wszystkie inne przewidziane i nieprzewidziane koszty związane z realizacją zamówienia).

3.Cena oferty nie podlega waloryzacji.

 

Kryteria oceny oferty:

Najniższa cena netto spełniająca wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu.

 

Inne informacje.

1.Zamawiający nie przewiduje:

a)      składania ofert częściowych,

b)      rozliczenia w innej walucie niż złoty polski,

c)      zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 

Osoba do kontaktów:

Andrzej Wójcik tel.23/6555028 wew.40 lub 728895503

 

 

 

 

 

Lipowiec Kościelny , dn. 24.05.2016 r.

 

 ..................................................

                                                                                               podpis zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 1085 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit