Przetargi

29 kwietnia 2013 11:48 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr P 2333W Turza Wielka- Liberadz w m. Turza Wielka , Nr Dz. 343/1 w km 0+155 - 0+562

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr P 2333W Turza Wielka- Liberadz w m. Turza Wielka , Nr Dz. 343/1 w km 0+155 - 0+562 Numer ogłoszenia: 170340 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.lipowieckoscielny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr P 2333W Turza Wielka- Liberadz w m. Turza Wielka , Nr Dz. 343/1 w km 0+155 - 0+562.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie nw. zakresu robót: I. Przygotowanie terenu pod budowę 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym, - cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno- asfaltowych, głębokość cięcia do 6 cm, II Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 1) Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania ulic: - roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi, - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, wjazdów i poszerzenia, wykonanie mechaniczne przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego pod chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, - wykonanie podbudowy betonowej C8/10 na zjazdach, pielęgnacjach podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, - ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych i oporu na podsypce cementowo-piaskowej, - ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych i oporu z betonu C9/10, na podsypce cementowo-piaskowej- wjazdy 2) Odwadnianie: - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odl. do 1 km. Roboty związane z wykopami pod kolektor deszczowy, studnie rewizyjne, studnie ściekowe, przykanaliki, - wykonanie podłożą z materiałów sypkich pod kolektor z pisaku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie kolektora deszczowego, kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm, łączone na wcisk w gotowym wykopie, - studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 1,5 m, w gotowym wykopie z płytą denna, włazem kanałowym żeliwnym typu ciężkiego wraz z płyt a nastudzienną i pierścieniem odciążającym, - budowa studni ściekowych z elementów betonowych z osadnikiem o średnicy 500 mm w gotowym wykopie na płycie dennej wylewanej na mokro gr.12 cm z żelbetonowym pierścieniem odciążającym, - wykonanie przykanalika z rur z tworzywa sztucznego PP SN-8 o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk w gotowym wykopie, - zasypywanie wykopów gruntem niewysadzinowym pozyskanym z ukopu. Zagęszczenie ubijakami warstwy luźnej grub.20cm- zasypywanie studzienek ściekowych, kolektora i przykanalików 3) Roboty budowlane w zakresie układania chodników - ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-paskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową, - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej układane na posypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione pisakiem, - wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układanie na podsypce cementowo- piaskowej 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem 4) Nawierzchnia: - wykonanie nawierzchni betonowej C16/20 między projektowanym krawężnikiem a istniejącą nawierzchnię bitumiczną, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 3.000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności wykonali w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 100.000.00 zł. odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzone stosownymi dokumentami, tj. wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że w/w usługi zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówiwenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują osobami posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. - wpisane na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100.000,00 zł. oraz wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia za minimalną sumę 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  referencje

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipowieckoscielny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Liopowiec Kościelny.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przeczytano: 1077 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit