Przetargi

19 września 2012 10:54 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

Świadczenia usługi pełnienia funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjne dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat w dwóch punktach przedszkolnych w Turzy Małej i jednym punkcie przedszkolnym w Łomi, prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny w ramach projektu: Przedszkole - moja lepsza przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Lipowiec Kościelny: Świadczenia usługi pełnienia funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjne dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat w dwóch punktach przedszkolnych w Turzy Małej i jednym punkcie przedszkolnym w Łomi, prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny w ramach projektu: Przedszkole - moja lepsza przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipowieckoscielny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenia usługi pełnienia funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjne dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat w dwóch punktach przedszkolnych w Turzy Małej i jednym punkcie przedszkolnym w Łomi, prowadzonych przez Gminę Lipowiec Kościelny w ramach projektu: Przedszkole - moja lepsza przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienia funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjne dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat w dwóch punktach przedszkolnych zlokalizowanych w budynku Szkoły Podstawowej w Turzy Małej i jednym punkcie przedszkolnym w budynku Świetlicy Wiejskiej w Łomi. Projekt, w ramach którego prowadzone są punkty przedszkolne realizowany jest przez Gminę Lipowiec Kościelny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 45 dzieci w wieku przedszkolnym, z terenu Gminy Lipowiec Kościelny poprzez ich uczestnictwo w innych formach edukacji przedszkolnej o wysokiej jakości..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8, 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1.Zamawiający uzna, że Wnioskodawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz dysponowania potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1. Ocena spełnienia w.w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia z zakresu prowadzenia gimnastyki korekcyjnej jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która spełni następujące warunki: 1) posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe / kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzenia gimnastyki korekcyjnej oraz przygotowanie pedagogiczne dające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela prowadzącego gimnastykę korekcyjną, 2) posiada minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej z dziećmi. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełniania/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, żąda następujących dokumentów: - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, wraz z następującymi dokumentami potwierdzającymi doświadczenie i wiedzę.: a) kserokopia dyplomu ukończenia posiadanego wykształcenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 400). b) kserokopia umowy o pracę na stanowisku lub umowa cywilnoprawna na świadczenie usług lub zaświadczenie wystawione przez Pracodawcę lub Zleceniodawcę o formie zatrudnienia, lub świadectwo pracy zakresie obowiązków i terminie wykonywania pracy lub zlecenia, lub dokumentacja potwierdzająca posiadanie doświadczenia w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej z dziećmi. c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywanym zamówieniem zawarte w formularzu ofertowym. d) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -Załącznik nr 5.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipowieckoscielny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 06-545 Lipowiec Kościelny nr 213 Pokój nr 2 (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 06-545 Lipowiec Kościelny nr 213 Pokój nr 2 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizowany jest przez Gminę Lipowiec Kościelny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przeczytano: 1228 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit