Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Przetargi

09 października 2020 12:15 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

Zapytanie ofertowe na wykonanie "Sieci wodociągowej w miejscowości Parcele Łomskie gm. Lipowiec Kościelny pow. Mławski’’

DOŚ.271.6.2020                                                                                                                                                                                                       Lipowiec Kościelny, 09.10.2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

            Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania sieci wodociągowej w miejscowości Parcele Łomaskie, gmina Lipowiec Kościelny, powiat mławski.

 

Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213

                                                                        

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: ,,Sieci wodociągowej w miejscowości Parcele Łomskie gm. Lipowiec Kościelny pow. Mławski’’

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 13.11.2020r. 

 

Istotne warunki zamówienia: przedmiotem  zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej  w miejscowości Parcele Łomskie , gmina Lipowiec Kościelny polegającej na włączeniu do istniejącej sieci wodociągowej.

Działki w których planuje się doprowadzić wodociąg leżą na terenie wsi Parcele Łomskie o nr ew. 134/1, 134/2, 160, 163 i 159/8. Zaprojektowano wykonanie sieć rozdzielczej z rur polietylenowych ciśnieniowych PE PEHD Ø 110 mm DN10. Przewiert sterowany rurociągiem PEHD dn 110 dł. 11,7 mb.

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej 152,1  mb. zgodnie z przedmiarem robót.

 

Sposób przygotowania oferty:  Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i  adres oferenta,

napis: ,, Zapytanie ofertowe na ;  wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Parcele Łomskie gm. Lipowiec Kościelny pow. Mławski’’

 

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  (wypełniony i podpisany formularz ofertowy)

2. Złożenie oferty stanowi oświadczenie wykonawcy, że w przypadku przyjęcia oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na realizację podmiotu zamówienia zgodnie z zakresem złożonej oferty i projektem umowy.

3. Wartość zamówienia brutto musi zwierać wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca w związku z planowanym zamówieniem, z uwzględnieniem wszystkich należności publiczno-prawnych.

                                                                                                                                                                                                     

Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny, z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na zapytanie. Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Klauzura w związku z RODO.

Zgodnie z art.13 ust.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy lub Zleceniodawców Wójt Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213.

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzanych Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: ckwiatek@lipowieckoscielny.pl;

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub po podjęciu działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora;

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.

    Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

W przypadku Państwa zainteresowania realizacją w/w usługi proszę o złożenie propozycji cenowej według załączonego wzoru formularza cenowego i wypełnienie kosztorysu ofertowego do dnia 26.10.2020 r. godz. 10.00  osobiście (sekretariat Urzędu Gminy) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213)

Rozpatrzenie ofert dnia 26.10.2020 godz. 10.10
                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

                                                                                                                                                                           Jarosław GoschorskiPrzeczytano: 74 razy.| Wydrukuj|Do góry

Spis Rolny 2020
SzybkiPit