Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Przetargi

26 marca 2020 10:04 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września   2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

W ó j t   G m i n y   Lipowiec Kościelny ogłasza

p i e r w s z y   p r z e t a r g   u s t n y   n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

Położenie             (nr KW)

Nr działki     

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w m.p.z.p.

Cena wywoławcza  w zł

Wadium   w zł

Miejsce, data     i godzina przetargu

 pow. w ha

Lewiczyn (PL1M/00034652/4)

211/9

Działka niezabudowana     o kształcie prostokątnym,       z dostępem do uzbrojenia w sieć elektryczną i sieć wodociągową,   położona w drugiej linii zabudowy od gminnej drogi publicznej, dojazd  drogą gruntową- dz.nr 211/11- udział w ½ cz.

6 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

30 430,-

3 000,-

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym (sala konferencyjna)  28 kwietnia 2020r.         (wtorek)     godz. 9.00

0,1286

Lewiczyn

(PL1M/00070170/5)

211/11

Droga dojazdowa do działki nr  211/9, udział w dz. nr 211/11 - ½ cz.

6 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

3 750,-

(wartość udziału                   w  ½ cz.)

-

 

-

 

0,0317

Lewiczyn (PL1M/00034652/4)

212/3

Działka niezabudowana     o kształcie trapezowym nierównomiernym, z dostępem do uzbrojenia w sieć elektryczną i sieć wodociągową.    

7 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

20 530,-

2 000,-

j.w.

godz. 9.15

0,1000

Lewiczyn (PL1M/00034652/4)

212/7

Działka niezabudowana      o kształcie regularnym prostokątnym,       z dostępem do uzbrojenia w sieć elektryczną i sieć wodociągową.   

7 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

26 027,-

2 600,-

j.w.

godz.9.30

0,1008

Lewiczyn (PL1M/00034652/4)

212/9

Działka niezabudowana     o kształcie nieregularnym,      z dostępem do uzbrojenia w sieć elektryczną i sieć wodociągową.   

8 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

23 922,-

2 400,-

j.w.

godz.9.45

0,1107

Lewiczyn (PL1M/00034652/4)

212/10

Działka niezabudowana     o kształcie dwóch prostokątów,         z dostępem do uzbrojenia w sieć elektryczną i sieć wodociągową.

8 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

24 847,-

2 500,-

j.w.

godz.10.00

0,1133

Lewiczyn

(PL1M/00060622/6)

212/8

Droga do dz.nr: 212/3, 212/7, 212/9, 212/10

6 KDW – droga wewnętrzna

Wartość udziałów dla dz.nr:

212/3-1000/5387cz. 4 457,-zł 212/7-1008/5387cz. 4 493,-zł 212/9-1107/5387cz. 4 934,-zł 212/10-1133/5387cz. 5 050,-zł

-

-

0,1070

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu na konto urzędu:             B. S. Żuromin O/Lipowiec  02 8242 1021 0000 0404 2001 0001  z dopiskiem „Wadium -              I przetarg na sprzedaż działki nr ……. – Lewiczyn” do dnia  24 kwietnia 2020 r. (włącznie).

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie aktu notarialnego podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo w oryginale należy przedłożyć komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie osobom, które przystąpią do przetargu, ale go nie wygrają, po odwołaniu lub zamknięciu przetargu i nie później niż przed upływem 3 (trzech) dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.             

Cenę sprzedaży należy wpłacić jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy, ogłoszenie w prasie oraz na stronie internetowej www.bip.lipowieckoscielny.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można telefonicznie (23) 655 50 28 do 29  wew. 49

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminie przetargu tj. od dnia  27 marca 2020 r. do dnia 27 kwietnia 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, we wsi (wszystkie) oraz na stronie internetowej www.bip.lipowieckoscielny.pl  

 

Lipowiec Kościelny, dnia 26.03.2020 r.

 

                                                                                                                                     W Ó J T

                                                                                                                             Jarosław Goschorski

Przeczytano: 377 razy.| Wydrukuj|Do góry

Spis Rolny 2020
SzybkiPit