Z okazji zbliżających się świątecznych dni wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym a w Nowym Roku dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz spełnienia marzeń wszystkim mieszkańcom Gminy Lipowiec Kościelny oraz gościom życzy Przewodniczący Rady Gminy Rafał Wośko i Wójt Gminy Lipowiec Kościelny Jarosław Goschorski

Przetargi

28 października 2019 13:44 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

Zapytanie ofertowe-wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Zawadach.

 

                                                                                                           Lipowiec Kościelny , dnia 28.10.2019 r.

                                                                                                                           (miejscowość i data)

                                                                                                  

 

Znak sprawy: BGP.271.1.6.2019                                               

 

 

 

                                                                                               WSZYSCY  ZAINTERESOWANI   

                                                                                               NINIEJSZYM  POSTĘPOWANIEM

                                                                                           

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

1.  Zamawiający: Gmina  Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213,  06-545 Lipowiec Kościelny, zaprasza  do  złożenia  oferty na wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Zawadach.

2. Przyjęto następujący zakres robót :

a) Roboty rozbiórkowe:

 • demontaż obróbek blacharskich (czapki ścianek kolankowych, parapety, rynny i rury spustowe),
 • rozbiórka pokrycia daszku nad wejściem głównym do budynku,

b) Docieplenie ścian zewnętrznych:

- oczyszczenie powierzchni ścian z glonów, grzybów itp. poprzez zmycie środkiem grzybobójczym np. SEPTOBUD 1008 f.Kreisel oraz wodą,

- zagruntowanie ścian środkiem gruntującym np.  GRUNTOLIT-W,

- zamontowanie listwy cokołowej,

- przyklejenie płyt styropianowych frezowanych gr.12 cm do powierzchni ścian,

- przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach otworów okiennych i drzwiowych,

- mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych,

- wykonanie warstwy zbrojącej – siatki na zaprawie klejowej np. STYRLEP,

- ochrona narożników (naroża budynku, otwory okienne i drzwiowe) kątownikiem,

-  wymienić rury wywiewne zamontowane w ścianach (proponuje się rury w kolorze brązowym),

c) Obróbki blacharskie:

 • zamontować rynnę dachową,
 • zamontować rurę spustową,
 • wykonać parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej (kolor uzgodnić z Inwestorem),
 • wykonać obróbki blacharskie pozostałe z blachy stalowej ocynkowanej,
 • wykonać pokrycie daszków wejścia głównego do budynku z papy termozgrzewalnej gr. min 4 mm dwuwarstwowo,

d) Instalacja odgromowa:

- wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej na docieplanych ścianach.

3. Termin realizacji zamówienia: do 6 grudnia 2019 roku.    

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

    Ofertę należy złożyć w terminie do 05-11-2019 r. do godz. 11 : 00, w siedzibie Zamawiającego-

    w   budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny  pok. nr  1 (sekretariat).

5. Termin otwarcia ofert:

    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05-11-2019 r. o godz. 11 : 15, w siedzibie Zamawiającego – w

     budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny  sala konferencyjna - I piętro.

6. Warunki płatności: jedna faktura płatna po zakończeniu przedmiotu umowy (po dokonaniu odbioru

     robót) , przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

    - P. Dariusz Malikowski – inspektor ds. budownictwa i  gospodarki przestrzennej, pok. nr 2,

      (I piętro) tel. 23/ 655-50-28 lub 29,  faks: 23/ 655-50-28.

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

   Ofertę należy umieścić zamkniętej (zaklejonej lub zalakowanej) kopercie.

   Na kopercie (w której będzie formularz oferty) należy:

- umieścić oznaczenie  ”Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Zawadach”.

- wpisać nazwę Wykonawcy, jego adres lub przystawić czytelnie pieczątkę.

9. Wykonawca składając ofertę , jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

a)     Formularz oferty

b)    Kosztorys ofertowy

 

 Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Przedmiar robót
 3. Kosztorys ofertowy
 4. Projekt umowy

 

 

              WÓJT GMINY

           Jarosław Goschorski

 

              

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 193 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit