Z okazji zbliżających się świątecznych dni wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym a w Nowym Roku dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz spełnienia marzeń wszystkim mieszkańcom Gminy Lipowiec Kościelny oraz gościom życzy Przewodniczący Rady Gminy Rafał Wośko i Wójt Gminy Lipowiec Kościelny Jarosław Goschorski

Przetargi

17 października 2019 12:38 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

Zapytanie ofertowe- wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Turzy Małej

                                                                                                           Lipowiec Kościelny , dnia 17.10.2019 r.

                                                                                                                 (miejscowość i data)

                                                                                                  

 

Znak sprawy: BGP.271.1.5.2019                                               

 

 

 

                                                                                               WSZYSCY  ZAINTERESOWANI   

                                                                                               NINIEJSZYM  POSTĘPOWANIEM

                                                                                           

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

1.  Zamawiający: Gmina  Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213,  06-545 Lipowiec Kościelny, zaprasza  do  złożenia  oferty na wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Turzy Małej.

2. Zakres robót obejmuje roboty budowlane związane z dociepleniem ścian fundamentowych.

    Przyjęto następujący zakres robót::

 • rozebranie schodów betonowych do szkoły z tyłu budynku,
 • rozebranie schodów betonowych do części mieszkalnej z tyłu budynku,
 • rozebranie podestu betonowego przy schodach do części mieszkalnej,
 • odkopanie fundamentów odcinkowo na gł. min. 1,0 m,
 • oczyszczenie ścian fundamentowych z ziemi, grzybów itp.,
 • wyrównanie powierzchni ścian fundamentowych zaprawą cementową,
 • wykonanie izolacji powłokowa ścian fundamentowych roztworem asfaltowym bezrozpuszczalnikowych np. Dysperbit,
 • wykonanie izolacji termicznej z płyt styrodur gr.10 cm na ścianach fundamentowych - do wysokości ok. 10 cm ponad gruntem,
 • wykonanie izolacja z folii kubełkowej (osłona warstwy styroduru); folia wys. min 1,3 m zawinięta i przymocowana do ściany powyżej styroduru,
 • wykonanie naświetla przy oknie piwnicznym do biblioteki (studzienka),
 • wykonanie schodów betonowych do części mieszkalnej (odtworzenie schodów),
 • wywóz i utylizacja gruzu.

3. Termin realizacji zamówienia: do 29 listopada 2019 roku.   

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

    Ofertę należy złożyć w terminie do 24-10-2019 r. do godz. 11 : 00, w siedzibie Zamawiającego-

    w   budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny  pok. nr  1 (sekretariat).

5. Termin otwarcia ofert:

    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-10-2019 r. o godz. 11 : 15, w siedzibie Zamawiającego – w

     budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny  sala konferencyjna - I piętro.

6. Warunki płatności: jedna faktura płatna po zakończeniu przedmiotu umowy (po dokonaniu odbioru

     robót) , przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

    - P. Dariusz Malikowski – inspektor ds. budownictwa i  gospodarki przestrzennej, pok. nr 2,

      (I piętro) tel. 23/ 655-50-28 lub 29,  faks: 23/ 655-50-28.

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

    Ofertę należy umieścić zamkniętej (zaklejonej lub zalakowanej) kopercie.

    Na kopercie (w której będzie formularz oferty) należy:

   - umieścić oznaczenie  ”Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Turzy Małej”.

   - wpisać nazwę Wykonawcy, jego adres lub przystawić czytelnie pieczątkę.

9. Wykonawca składając ofertę , jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

   a)     Formularz oferty

   b)    Kosztorys ofertowy

 

 Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Przedmiar robót
 3. Kosztorys ofertowy
 4. Projekt umowy

 

 

                                                                                       WÓJT GMINY

                                                                                                                     Jarosław Goschorski

 

              

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 174 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit