Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia człowieka! Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, Przewodniczący Rady Gminy Lipowiec Kościelny, Radni oraz Sołtysi

Przetargi

03 września 2019 10:20 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

Zapytanie ofertowe - Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Turza Wielka.

 

                                                                                                     Lipowiec Kościelny , dnia 03.09.2019 roku

                                                                                                                      (miejscowość i data)

                                                                                                  

 

Znak sprawy: BGP.271.1.4.2019                                               

 

                                                                                               WSZYSCY  ZAINTERESOWANI

                                                                                               NINIEJSZYM   POSTĘPOWANIEM

                                                                                              

                                                                                              

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.  Zamawiający: Gmina  Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213 06-545 Lipowiec Kościelny, zaprasza  do  złożenia  oferty  na   budowę   Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Turza Wielka.                                                 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje zakup, dostawę i montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z elementami strefy relaksu. Siłownia zlokalizowana na działce o nr ew. 145/2 położona w miejscowości Turza Wielka. W skład zestawu Otwartej Strefy Aktywności wychodzą:

 

SIŁOWNIA PLENEROWA

1.         Biegacz pojedyńczy – 1szt.

2.         Jeździec + narciarz na słupie – 1szt.

3.         Wioślarz pojedyńczy – 1szt.

4.         Rower ręce i nogi + sztanga na słupie (dla niepełnosprawnych) – 1szt.

5.         Wyciąg górny + rower na słupie – 1szt.

6.         Orbitrek pojedyńczy – 1szt.

7.         Tablica informacyjna (regulamin) – szt.

STREFA RELAKSU

8.         Stół do tenisa plenerowego – 1 szt.

9.         Stolik do gry w szachy – 1szt.

10.       Ławka parkowa z oparciem – 4 szt.

11.       Kosz na śmieci – 2 szt.

12.       Stojak na rowery – 1 szt.

13.       Nasadzenie zieleni – 6 szt. drzew lipy

Szczegółowy zakres robót przedstawiony został w specyfikacji stanowiących  załącznik do zapytania ofertowego.

Wszystkie urządzenia fitness muszą posiadać: certyfikaty oraz świadectwa jakości, deklaracje właściwości użytkowych, kartę techniczną urządzenia, instrukcję użytkowania.

Karta techniczna powinna zawierać minimum: opis urządzenia uwzględniający jego wymiary, dane materiałowo-konstrukcyjne, sposób montażu, wymiary strefy bezpieczeństwa, instrukcja obsługi itd. Zamawiający będzie oceniał urządzenia na podstawie kart technicznych dołączonych do oferty i zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty jeżeli zaproponowane urządzenia nie będą spełniały jego wymogów.

Montaż urządzeń na gruncie naturalnym na działce nr ewid. 145/2 w miejscowości Turza Wielka, zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego projektem zagospodarowania terenu.

Kolorystykę urządzeń siłowni, ławek i koszy należy uzgodnić z Zamawiającym.

Elementy montowane na prefabrykowanych fundamentach.

Okres gwarancji udzielony na wszystkie elementy zestawu Otwartej Strefy Aktywności nie krótszy niż 36 miesięcy. Po stronie Wykonawcy jest wykonywanie okresowych kontroli technicznych w okresie trwania gwarancji. Okresowa kontrola odbywać się będzie raz w roku w miesiącu kwietniu/maju. Wykonawca ma obowiązek sporządzić protokół z kontroli i przekazać go Zamawiającemu.

3.   Termin realizacji zamówienia: od daty otrzymania zamówienia do 25 października 2019 roku.

4.  Miejsce i termin złożenia oferty:

    Ofertę należy złożyć w terminie do 12-09-2019 r. do godz. 11 : 00, w siedzibie Zamawiającego-

    w   budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny  pok. nr  1 (sekretariat).

5. Termin otwarcia ofert:

    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-09-2019 r. o godz. 11 : 15, w siedzibie Zamawiającego– w budynku

    administracyjnym Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny  sala konferencyjna - I piętro.

6. Warunki płatności: termin płatności nie dłuższy niż 30 dni, licząc od daty złożenia prawidłowo

     wystawionej faktury VAT oraz pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

    - P. Dariusz Malikowski – inspektor ds. budownictwa i  gospodarki przestrzennej, pok. nr 2,

      (I piętro) tel.: 23/655-50-28 lub 29,  faks: 23/655-50-28.

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

   Ofertę należy umieścić zamkniętej (zaklejonej lub zalakowanej) kopercie.

  Na kopercie (w której będzie formularz oferty) należy:

  - umieścić oznaczenie  ”Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Turza Wielka”.

  - wpisać nazwę Wykonawcy, jego adres lub przystawić czytelnie pieczątkę.

9. Kryterium  wyboru  oferty:  Przy  wyborze  ofert  Zamawiający  kierować  się  będzie  kryterium „cena” .  Za  najkorzystniejszą

      ofertę zostanie wybrana oferta najtańsza.

10. Wykonawca składając ofertę , jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

    a)  Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

    b)  Szczegółowe karty techniczne proponowanych urządzeń siłowni zewnętrznej, elementów strefy relaksu, ławek i koszy na śmieci.

 

Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Oświadczenie Wykonawcy
  3. Projekt umowy
  4. Specyfikacja techniczna urządzeń siłowni plenerowej i strefy relaksu
  5. Projekt (koncepcja) zagospodarowania terenu

 

 

                    WÓJT GMINY

           Jarosław Goschorski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                                                                             

Przeczytano: 336 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit