Z okazji zbliżających się świątecznych dni wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym a w Nowym Roku dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz spełnienia marzeń wszystkim mieszkańcom Gminy Lipowiec Kościelny oraz gościom życzy Przewodniczący Rady Gminy Rafał Wośko i Wójt Gminy Lipowiec Kościelny Jarosław Goschorski

Przetargi

10 lipca 2019 09:17 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

zapytanie ofertowe - Rozbudowa świetlicy w m. Turza Wielka- etap VI

 

                                                                                                           Lipowiec Kościelny , dnia 10.07.2019 r.

                (miejscowość i data)

                                                                                                  

 

Znak sprawy: BGP.271.1.3.2019                                               

 

 

 

                                                                                               WSZYSCY  ZAINTERESOWANI   

                                                                                               NINIEJSZYM  POSTĘPOWANIEM

                                                                                           

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

1.  Zamawiający: Gmina  Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213,  06-545 Lipowiec Kościelny, zaprasza  do  złożenia  oferty na rozbudowę świetlicy w miejscowości Turza Wielka – etap VI.

 2. Zakres robót obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem sufitu podwieszanego, posadzki z płytek gres, dostawą i montażem podokienników wraz z dokończeniem instalacji elektrycznej oraz instalację hydrantową i centralnego ogrzewania (orurowanie) w pomieszczeniu na parterze (sala zabaw) i w pomieszczeniach piwnicznych.

Zakres robót:

a) sufit podwieszany

- zamocowanie łat drewnianych 4x5 cm w rozstawie około 30 cm na pasie dolnym wiązarów dachowych (od góry) jako konstrukcji podtrzymującej warstwy izolacji,

- ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej izolacyjnej,

- ułożenie izolacji termicznej z wełny mineralnej gr.20 cm,

- wykonanie sufitu podwieszanego z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych np. ROCKFON Sofit 600x600 x15 krawędź A lub równoważnych,

- zamocowanie w suficie kratek wentylacyjnych (wywiew) - 6 szt.

- połączenie kratek wentylacyjnych z wywietrzakami dachowymi przewodami spiro (ocieplanymi).

b) posadzka

- wykonanie posadzki w pomieszczeniu i na schodach z płytek gres np. INDUS 40x40 jasny szary i grafit (kolorystyka i sposób ułożenia w uzgodnieniu z Inwestorem),

c) podokienniki (parapety wewnętrzne)

- dostawa i montaż podokienników (parapetów wewnętrznych) z konglomeratu szer. 25 cm wraz z obrobieniem – kolorystykę uzgodnić z Inwestorem

d) instalacje elektryczne

- dostawa i montaż osprzętu elektrycznego (tablice elektryczne wraz z osprzętem, gniazda, łączniki),

- dostawa i montaż opraw oświetleniowych,

- wykonanie instalacji odgromowej.

e) instalacje sanitarne

- wykonanie instalacji hydrantowej wraz z dostawą i montażem hydrantu ppoż.

- wykonanie orurowania instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych pod sufitem w piwnicach od projektowanego pomieszczenia kotłowni do grzejników c.o. na parterze (podejścia do grzejników wychodzące ze ściany zakończone zaworami podgrzejnikowymi podwójnymi) oraz zakończone zaworami wypusty pod grzejniki w piwnicach.

 3. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2019 roku.                                                                                        

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

    Ofertę należy złożyć w terminie do 22-07-2019 r. do godz. 11 : 00, w siedzibie Zamawiającego-

    w   budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny  pok. nr  1 (sekretariat).

5. Termin otwarcia ofert:

    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-07-2019 r. o godz. 11 : 15, w siedzibie Zamawiającego – w

     budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny  sala konferencyjna - I piętro

6.Warunki płatności: jedna faktura płatna po zakończeniu przedmiotu umowy (po dokonaniu odbioru

     robót) , przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

    - P. Dariusz Malikowski – inspektor ds. budownictwa i  gospodarki przestrzennej, pok. nr 2,

      (I piętro) tel. 23/ 655-50-28 lub 29,  faks: 23/ 655-50-28.

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

        Ofertę należy umieścić zamkniętej (zaklejonej lub zalakowanej) kopercie.

  Na kopercie (w której będzie formularz oferty) należy:

- umieścić oznaczenie  ”Rozbudowa świetlicy w miejscowości Turza Wielka – etap VI”.

- wpisać nazwę Wykonawcy, jego adres lub przystawić czytelnie pieczątkę.

9. Wykonawca składając ofertę , jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

a)     Formularz oferty

b)    Kosztorys ofertowy

 

 Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Przedmiar robót
  3. Kosztorys ofertowy
  4. Dokumentacja projektowa
  5. Projekt umowy

 

              WÓJT GMINY

           Jarosław Goschorski

 

              

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 253 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit