Przetargi

09 lipca 2019 13:47 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE REMONTU DROGI GMINNEJ O NR 636 W MIEJSCOWOŚCI KĘCZEWO, GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

DOŚ.271.4.2019                                                          Lipowiec Kościelny, dnia 09.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie remontu drogi gminnej o nr 636 w miejscowości Kęczewo, gmina Lipowiec Kościelny

 

I. Informacje o zamawiającym.

Gmina Lipowiec Kościelny

06-545 Lipowiec Kościelny

NIP 569-176-00-28

tel. (23) 6555028

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986) zgodnie z art. art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na: wykonanie remontu drogi gminnej nr 636 w miejscowości Kęczewo, gmina Lipowiec Kościelny , zwracam się z prośbą
o wycenę w/w zadania według załączonego przedmiaru robot:

Zakres robót obejmuje:

a) roboty pomiarowe;

b) frezowanie korekcyjne nawierzchni;

c) cięcie nawierzchni asfaltowej

d) mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej;

e) skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltowa;

h) regulacja pionowych studzienek dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe;

i) nawierzchnia –  wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , warstwa ścieralna o grubości 4 cm;

 

III. Termin wykonania  – do dnia 15.09.2019 r.

Formularz cenowy powinien zawierać cenę netto i brutto za wykonanie całego zadania wykazanego w kosztorysie ofertowym,  z uwzględnieniem wszystkich kosztów.  

Płatność po zakończeniu  robót i dokonaniu odbioru końcowego, przedłożeniu faktury w ciągu 30 dni roboczych, przelewem na konto.

Wykonawca udzieli gwarancji na usługę na okres 36 miesięcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

IV. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

 

  • Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty:
  • Dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt;
  • Zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zapewnienie dojścia i dojazdu do istniejących posesji;

V. Klauzura w związku z RODO.

Zgodnie z art.13 ust.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy lub Zleceniodawców Wójt Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213.

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzanych Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: ckwiatek@lipowieckoscielny.pl;

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub po podjęciu działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora;

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.

    Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

W przypadku Państwa zainteresowania realizacją w/w usługi proszę o złożenie propozycji cenowej według załączonego wzoru formularza cenowego i wypełnienie kosztorysu ofertowego do dnia 24.07.2019 r. godz. 10.00  osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213.(sekretariat) z zapisem:.

 

„Oferta na zapytanie ofertowe na: wykonanie remontu drogi gminnej nr 636 w miejscowości Kęczewo, gmina Lipowiec Kościelny”.

 

Otwarcie i rozpatrzenie ofert 24.07.2019 r. godz. 10.10

 Telefon kontaktowy23/6555028 wew.40

 

Załączniki 2

zał. nr 1- formularz cenowy                                            

zał. nr 2 -  projekt umowy

zał. nr 3 – kosztorys ofertowy

zał. nr 4 –dokumentacja                                                         


                                                                                                                   Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

                                                                                                                             Jarosław Goschorski                  


 

Przeczytano: 269 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit