Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Przetargi

13 czerwca 2019 10:01 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

Zapytanie ofertowe na: „Odbiór i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Lipowiec Kościelny w 2019 r.”.

DOŚ.271.3.2019                                                                                                                                        Lipowiec Kościelny, 13.06.2019 r.
                                                                                                                                                             

                                                

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa zamawiającego :

 

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

06-545 Lipowiec Kościelny

REGON: 130378232

NIP: 569-176-00-28

tel / fax: 23/6555028

 

e- mail:gmina@lipowieckoscielny.pl

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Odbiór i unieszkodliwianie azbestu

 na terenie gminy Lipowiec Kościelny w 2019 r.”.

 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Do zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ustawy.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1) Specyfika głównych wymagań

a) Usługa odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lipowiec Kościelny w 2019 roku, w ilości zaoferowanej przez mieszkańców – 67,859 Mg. Wskazana  ilość  może ulec zmianie. Zadanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje łącznie:, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe) z pokryć dachowych obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomościach, położonych w gminie Lipowiec Kościelny.

b) Usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, w szczególności z:

-ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn zm.),

-rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2015 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest  oraz programów szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2015 r. nr 216 z. poz. 1825, z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),

-ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150, z późn. zm.),

-rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31),

-ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701.),

-rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673),

-ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 227poz. 1367, z późn. zm.).

c) Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- zabezpieczenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-ważenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych) przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń Wykonawcy – z przeprowadzonej czynności ważenia należy sporządzić protokół, który powinien zawierać co najmniej : 

 

* imię i nazwisko właściciela/użytkownika nieruchomości, z której odbierane będą odpady zawierające azbest,

* wskazanie miejsca odbioru – adres

* datę odbioru

* ilość odebranych odpadów

* rodzaj odpadu,

* podpis właściciela/użytkownika;

-przygotowanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest do transportu i ich załadunek;

-uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie go z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska;

-transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych;

-przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów;

-wykonawca, wyłoniony w postępowaniu, własnym kosztem i staraniem, w porozumieniu                          z właścicielami/użytkownikami nieruchomości oraz Zamawiającym uzgodni termin realizacji

d) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:

- oryginałów Kart przekazania odpadów, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Środowiska                     z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673);

- oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 71, poz. 649);

- dokumentacji fotograficznej wykonanej w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości (2–6 fotografie charakteryzujące zakres wykonanych prac i obiekt budowlany).

e) Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

f) Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3.

g) W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały i usługi niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania Zamawiającemu. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził szczegółową wizję w terenie miejsc wykonywania usługi w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych z przygotowaniem oferty i realizacją zamówienia.

 

2) Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 października 2019 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

 

3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem.

2. Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

4. Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie, opisane na podstawie załącznika nr 3.

5. Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1 – 3 za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo- ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego oraz wykaz usług.

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest -Andrzej Wójcik

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 8.30 -15:30 do dnia 25 czerwca 2019 r.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : Sekretariat Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym w zamkniętej kopercie z dopiskiem.

„ODBIOR I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY  W 2019”  NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26.06.2019 r. godz.11:00

Otwarcie ofert dnia 26.06.2019 r o godz.11.10

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Na załączonym formularzu cenowo- ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto za odbiór  1 Mg azbestu .

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII. Klauzura w związku z RODO.

Zgodnie z art.13 ust.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy lub Zleceniodawców Wójt Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213.

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzanych Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: ckwiatek@lipowieckoscielny.pl;

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub po podjęciu działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora;

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.

    Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przestrzeganiem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str.1).

 

IX. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do podpisania umowy z Wykonawcą , który przedstawi ofertę z najniższą ceną . Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty

2 .Wykaz usług

3. Projekt umowy

                                                                                                       WÓJT GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

                                                                                                              JAROSŁAW GOSCHORSKI

 

Przeczytano: 476 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit