Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Przetargi

10 czerwca 2019 11:36 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ NR EW. 61 I 429 W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC KOŚCIELNY GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

DOŚ.271.2.2019                                                                                            Lipowiec Kościelny, dnia 10.06.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ  NR EW 61 i 429 W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC KOŚCIELNY  GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

 

I. Informacje o zamawiającym.

Gmina Lipowiec Kościelny

06-545 Lipowiec Kościelny

NIP 569-176-00-28

tel. (23) 6555028

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986) zgodnie z art. art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na: wykonanie przebudowy dróg  wewnętrznych w  miejscowości Lipowiec Kościelny nr dz. 61 i 429, zwracam się z prośbą
o wycenę w/w zadania według załączonego przedmiaru robot:

Zakres robót obejmuje:

a) roboty pomiarowe;

b) frezowanie korekcyjne nawierzchni;

c) cięcie nawierzchni asfaltowej

d) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,4 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5-10 t na odl. do 2 km. Grunt kat .III- IV.

e) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu;

f) mechaniczne zagęszczenie piaskiem warstw odcinających na poszerzeniu, grubość warstwy 10 cm;

g) podbudowa na poszerzeniu kruszywem łamanym 0/31,5mm grubość warstwy 24 cm;

h) regulacja pionowych studzienek dla urządzeń podziemnych;

i) nawierzchnia –  skropienie podbudowy emulsją asfaltową i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , warstwa ścieralna o grubości 6 cm;

 

III. Termin wykonania  – do dnia 15.09.2019 r.

Formularz cenowy powinien zawierać cenę netto i brutto za wykonanie całego zadania wykazanego w kosztorysie ofertowym,  z uwzględnieniem wszystkich kosztów.  

Płatność po zakończeniu  robót i dokonaniu odbioru końcowego, przedłożeniu faktury w ciągu 30 dni roboczych, przelewem na konto.

Wykonawca udzieli gwarancji na usługę na okres 36 miesięcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

IV. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

 

  • Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty:
  • Dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt;
  • Zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zapewnienie dojścia i dojazdu do istniejących posesji;
  • Urobek z korytowania odwieźć na miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie Gminy Lipowiec Kościelny.

V. Klauzura w związku z RODO.

Zgodnie z art.13 ust.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy lub Zleceniodawców Wójt Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213.

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzanych Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: ckwiatek@lipowieckoscielny.pl;

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub po podjęciu działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora;

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.

    Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

W przypadku Państwa zainteresowania realizacją w/w usługi proszę o złożenie propozycji cenowej według załączonego wzoru formularza cenowego i wypełnienie kosztorysu ofertowego do dnia 25.06.2019 r. godz. 10.00  osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213.(sekretariat) z zapisem:.

 

„Oferta na zapytanie ofertowe na: wykonanie przebudowy dróg  wewnętrznych w  miejscowości Lipowiec Kościelny nr dz. 61 i 429

 

Otwarcie i rozpatrzenie ofert 25.06.2019 r. godz. 10.10

 Telefon kontaktowy23/6555028 wew. 40

 

Załączniki 2

zał. nr 1- formularz cenowy                                            

zał. nr 2 -  projekt umowy

zał. nr 3 – kosztorys ofertowy

zał. nr 4 –dokumentacja                                                                   


                                                                                            Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

                                                                                                   Jarosław Goschorski       

Przeczytano: 372 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit