Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Przetargi

08 marca 2019 10:13 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOŚ.271.1.2019                                                                                                                           Lipowiec Kościelny, 08.03.2019

 

NA DOSTAWĘ POSPÓŁKI NATURALNEJ ORAZ PIASKU NATURALNEGO DO BIEŻĄCEJ KONSERWACJI DRÓG NA TERENIE GMINY LIPOWIEC KOŚCIEKNY

 

I. Informacje o zamawiającym.

Gmina Lipowiec Kościelny

06-545 Lipowiec Kościelny

NIP 569-176-00-28

tel. (23) 6555028

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986) zgodnie z art. art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i pospółki drogowej we wskazane miejsca na drogach dojazdowych do pól na terenie Gminy Lipowiec Kościelny.

 

pospółka drogowa w ilości:  około 2000 ton,

piasek naturalny w ilości: 500 ton.

 

2. Podane ilości zamówienia są wielkościami szacunkowymi, dlatego też zastrzega się możliwość

zmniejszenia, lub zwiększenia ilości potrzebnego materiału w zależności od bieżącego

zapotrzebowania. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do rotacji w zakresie ilości

zamawianych frakcji kruszywa drogowego - w przypadku braku zapotrzebowania na dany materiał,

zwiększony zostanie zakres dostaw frakcji kruszywa, na które będzie większe zapotrzebowanie.

 

IV. ISTOTNE WARUNKI UMOWY:

1. Rzeczywista wielkość zleconych dostaw będzie wynikać z potrzeb i możliwości finansowych

Zamawiającego.

2. Dostawa ( pospółki, oraz piasku) obejmuje pozyskanie materiału przez

Wykonawcę, załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na

terenie gminy Lipowiec Kościelny (bez plantowania). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia jednorazowo transportem od 15 ton – 25 ton.

3. Transport powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi (wywrotkami) w sposób

kontrolowany (zawartość skrzyni ładunkowej powinna być równomiernie rozciągnięta wzdłuż

odcinka drogi wskazanego przez Zamawiającego).

4. Przedmiot dostawy należy dostarczać sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb, na miejsce

wskazane przez Zamawiającego.

5. Ilość poszczególnych dostaw oraz termin i miejsce dostawy będą zgłoszone telefonicznie przez

przedstawiciela Zamawiającego na 2 dni przed ich realizacją.

6. Rozładunek i odbiór materiałów będzie odbywać się w dni robocze, w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym.

7. Wykonawca jest zobowiązany dołączać do faktur częściowych potwierdzenia   dostarczonego materiału.

8. Zapłata za wykonane zamówienia nastąpi na podstawie faktur w terminie 30 dni od daty złożenia

prawidłowo wystawionych faktur w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca będzie wystawiał faktury

po wykonaniu partii dostawy materiału.

10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny przedmiotu

zamówienia.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od momentu podpisania umowy do dnia: 31.12.2019 r.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA UMOWĄ: 14 dni od momentu wyboru oferty najkorzystniejszej.

VII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : Urząd Gminy Lipowiec Kościelny,06-545 Lipowiec Kościelny

w Sekretariacie Urzędu – osobiście, kurierem lub za pośrednictwem poczty.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT : w nieprzekraczalnym terminie do dnia.25.03.2019 r. (poniedziałek) do godz.10.00.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Ofertę sporządzoną wg wzoru (zał. nr 1) pisemnie, w języku polskim, należy umieścić w szczelnie zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA DOSTAWĘ

 POSPÓŁKI DROGOWEJ ORAZ PIASKU  DO BIEŻĄCEJ KONSERWACJI DRÓG NA

TERENIE GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY”.

Ponadto na kopercie powinna znaleźć się nazwa i adres Zamawiającego oraz nazwa i adres Wykonawcy.

X. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium

„cena” – najniższa cena, tj. wartość netto dla poszczególnych frakcji przedmiotu zamówienia.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Unieważnienia postępowania,

2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

XII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Andrzej Wójcik , Urząd Gminy Lipowiec Kościelny pokój nr 18,

tel. (23) 6555028, w dni robocze, w godz. 07:30 – 15:30,

e-mail:awojcik@lipowieckoscielny.pl

XII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  • · Załącznik nr 1 formularz ofertowy
  • · Wykaz żwirowni, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca.

Przeczytano: 409 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit