Przetargi

13 czerwca 2018 11:35 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ NR EW. 274 W MIEJSCOWOŚCI ŁOMIA GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

DOŚ.271.9.2018                                                                                        Lipowiec Kościelny, dnia 13.06.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ  NR EW 274 W MIEJSCOWOŚCI ŁOMIA  GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

 

I. Informacje o zamawiającym.

Gmina Lipowiec Kościelny

06-545 Lipowiec Kościelny

NIP 569-176-00-28

tel. (23) 6555028

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) zgodnie z art. art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

 

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na: wykonanie przebudowy drogi  wewnętrznej o długości 230 mb w  miejscowości Łomia nr dz. 274, zwracam się z prośbą
o wycenę w/w zadania według załączonego przedmiaru robot:

Zakres robót obejmuje:

a) roboty pomiarowe;

b) frezowanie nawierzchni;

c) cięcie nawierzchni asfaltowej

d) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki

0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5-

10 t na odl.do 2 km. Grunt kat .III- IV.

e) odwodnienie terenu  poprzez wykonanie przepustu pod drogą;

f) podbudowa- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ustawienie krawężników, wykonanie podbudowy na poszerzeniu oraz wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym;

g) nawierzchnia – wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , warstwa wiążąca i ścieralna;

h) roboty wykończeniowe – uzupełnienie poboczy kruszywem , mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, wywiezienie gruzu;

i) oznakowanie pionowe.

 

Termin wykonania  – do dnia 23.11.2018r.

Formularz cenowy powinien zawierać cenę netto i brutto za wykonanie całego zadania wykazanego w kosztorysie ofertowym  z uwzględnieniem wszystkich kosztów.    

Wykonawca udzieli gwarancji na usługę na okres 24 miesiące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

      - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

      - wykonali przynajmniej jedno zadanie inwestycyjne o podobnym lub zbliżonym zakresie   

         oraz wartości  nie mniejszej niż 100 000. PLN  potwierdzone referencjami,

      -  dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

       w szczególności dysponują  co najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji

       zamówienia   posiadającą wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia

       do kierowania robotami budowlanymi – wpisane na listę Okręgowej Izby Inżynierów  

       Budownictwa.

     - dysponują sprzętem:

 

koparka lub sprzęt równoważny

samochód wywrotka lub sprzęt równoważny

płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny, lub sprzęt równoważny

 

Powyższe dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.

 

W przypadku Państwa zainteresowania realizacją w/w usługi proszę o złożenie propozycji cenowej według załączonego wzoru formularza cenowego i wypełnienie kosztorysu ofertowego do dnia 28.06.2018r. godz.10.00  osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213. z zapisem:.

 

„Oferta na zapytanie ofertowe na poszerzenie drogi Niegocin”

 

Otwarcie i rozpatrzenie ofert 28.06.2018 r. godz. 10.10

 

 Telefon kontaktowy23/6555028 wew.40

 

Załączniki:  

zał. nr 1 – formularz cenowy                                             Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

zał. nr 2 – projekt umowy                                             Jarosław Goschorski    

zał. nr 3 – kosztorys ofertowy

zał. nr 4 – dokumentacja                                                                        

Przeczytano: 449 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit