Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia człowieka! Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, Przewodniczący Rady Gminy Lipowiec Kościelny, Radni oraz Sołtysi

Przetargi

21 maja 2018 10:03 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

Zapytanie ofertowe "Remont świetlicy wiejskiej w Lipowcu Kościelnym"

                                                                                                   Lipowiec Kościelny , dnia 21.05.2018 roku

                                                                                                                           (miejscowość i data)

                                                                                                  

 

 

Znak sprawy: BGP.271.1.2.2018                                               

 

 

 

 

                                                                                            WSZYSCY ZAINTERESOWANI  

                                                                            NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM

                                                                                              

 

                                                                                              

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

1.  Zamawiający: Gmina  Lipowiec Kościelny , 06-545 Lipowiec Kościelny, zaprasza  do  złożenia  oferty na remont Świetlicy  Wiejskiej w Lipowcu  Kościelnym. Projekt finansowany w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie  na wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego   kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

2.Zakres robót obejmuje następujące roboty budowlane:

2.1. Docieplenie ścian zewnętrznych

a) roboty rozbiórkowe:

  • demontaż obróbek blacharskich (parapety zewnętrzne);
  • demontaż daszków nad drzwiami wejściowymi (daszki do ponownego montażu);
  • rozbiórka rur spustowych;
  • demontaż krat stalowych okiennych;
  • wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki;

Uwaga:

Daszki przewidziano do ponownego montażu. W trakcie wykonywania robót może wystąpić konieczność częściowego lub całkowitego demontażu i montażu rynien dachowych (bez demontażu uchwytów) w celu zamontowania obróbki blacharskiej (pasa podrynnowego) zabezpieczającego warstwy docieplenia pod obróbką dachu. Należy te roboty uwzględnić w wycenie.

b) Elewacja budynku.

- uzupełnienie tynków zewnętrznych (sprawdzenie przyczepności tynków i ich naprawa),

- oczyszczenie i zmycie ścian zewnętrznych budynku,

- usunięcie pleśni, grzybów itp. ze ścian zewnętrznych,

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr.10 cm frezowanym EPS 70-038 wraz z wyprawą z tynku silikatowego (kolor do uzgodnienia z Inwestorem - do wyceny przyjęto tynk z II grupy cenowej) oraz z tynku mozaikowego na cokole (proponuje sie tynk mozaikowy w jednolitym kolorze); w wycenie uwzględnić pasy tynku innego koloru w ilości ok. 20% powierzchni.

- mocowanie listew ochronnych na narożach budynku i ościeżach okiennych i drzwiowych,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej (parapety zewnętrzne, pas podrynnowy, obróbka dachu),

- zamontowanie balustrad i pochwytów na schodach i podjeździe dla osób niepełnosprawnych,

- zamontowanie daszków nad drzwiami wejściowymi (daszki z demontażu),

- demontaż i ponownych montaż elementów oświetlenia, monitoringu, reklam, napisów (zakłada się wykorzystanie istniejących napisów, w przypadku zniszczenia napisów podczas demontażu, należy je odtworzyć).

Uwaga:

Dopuszcza się wykonanie docieplenia budynku w dowolnym systemie , pod warunkiem:

- zastosowania pełnego systemu posiadającego ważną aktualną aprobatę techniczną,

- zastosowania cienkowarstwowych tynków silikatowych,

- zachowania zaprojektowanej kolorystyki elewacji.

 

c) Opaska przy budynku

- wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej wraz z obrzeżem betonowym ze szczytu i tyłu budynku,

 

d) Instalacja odgromowa,

- demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej,

- montaż zwodów instalacji odgromowej z prętów ocynkowanych Ø 8 mm w rurkach osłonowych w warstwie styropianu,

- montaż skrzynek połączeniowych instalacji odgromowej,

- montaż skrzynek osłonowych elektrycznych na złączach elektrycznych i tablicach bezpiecznikowych,

- pomiary instalacji elektrycznej.

 

2.2. Roboty remontowe wewnątrz budynku.

 

a) sala

- demontaż drzwi dwuskrzydłowych,

- montaż drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych (szyba dwustronnie bezpieczna),

- zeskrobanie i zmycie farby oraz zagruntowanie powierzchni na ścianach powyżej boazerii,

- wykonanie gładzi jednowarstwowych na ścianach powyżej boazerii,

- malowanie ścian powyżej boazerii farbami emulsyjnymi,

- zabezpieczenie podłóg folią.

 

b) sala mała (bufet)

- zeskrobanie i zmycie farby oraz zagruntowanie powierzchni na ścianach powyżej lamperii i suficie,

- wykonanie gładzi jednowarstwowych na ścianach powyżej lamperii i suficie,

- malowanie ścian powyżej lamperii i sufitu farbami emulsyjnymi,

- ługowanie farby olejnej z lamperii,

- malowanie lamperii farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem,

- malowanie rur stalowych farbami olejnymi,

- demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych do robót malarskich,

- zabezpieczenie podłóg folią.

Szczegółowy zakres robót został opisany w załączonym przedmiarze robót.

 3.Termin realizacji zamówienia: od 16 sierpnia 2018 r. do 15 października 2018 roku.  

4.Miejsce i termin złożenia oferty:

   Ofertę należy złożyć w terminie do 06-06-2018 r. do godz. 11 : 00, w siedzibie Zamawiającego-

   w   budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny  pok. nr  1 (sekretariat).

5.Termin otwarcia ofert:

   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06-06-2018 r. o godz. 11 : 15, w siedzibie Zamawiającego – w

    budynku administracyjnym Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny  sala konferencyjna - I piętro.

6.Warunki płatności: jedna faktura płatna po zakończeniu przedmiotu umowy (po dokonaniu odbioru

   robót) , przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

    - P. Dariusz Malikowski – inspektor ds. budownictwa i  gospodarki przestrzennej, pok. nr 2,

      (I piętro) tel. 23/ 655-50-28 lub 29,  faks: 23/ 655-50-28.

8.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

   Ofertę należy umieścić zamkniętej (zaklejonej lub zalakowanej) kopercie.

  Na kopercie (w której będzie formularz oferty) należy:

- umieścić oznaczenie  ”Remont Świetlicy Wiejskiej w Lipowcu Kościelnym”.

- wpisać nazwę Wykonawcy, jego adres lub przystawić czytelnie pieczątkę.

9.Wykonawca składając ofertę , jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

a)   Formularz oferty

b)    Kosztorys ofertowy

 

 Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2. Przedmiar robót
  3. Kosztorys ofertowy
  4. Projekt umowy

 

 

 

                                                                                                                               WÓJT GMINY

                                                                                                                           Jarosław Goschorski

 

Przeczytano: 635 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit