Przetargi

09 maja 2018 12:13 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY -„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 548.771,14zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złoty 14/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipowiec Kościelny na 2018 rok”

RFN.3021.23.1.2018      

Lipowiec Kościelny, 09.05.2018r.

                 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Działając w imieniu Zamawiającego –Wójta Gminy Lipowiec Kościelny zapraszam do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro:


„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
548.771,14zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złoty 14/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipowiec Kościelny na 2018 rok”

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego;

 

 1. Zamawiającym jest Gmina Lipowiec Kościelny reprezentowana przez Wójta Gminy, który działa przy pomocy Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny.
 2. Adres Zamawiającego: Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny

REGON: 130378232

NIP: 569-176-00-28

tel.: 23 655-50-28,

fax: 23 655-50-29 wew. 36

bip.lipowieckoscielny.pl

uglipowieck@bazagmin.pl

 1. 3.      Godziny pracy Urzędu:
 • od poniedziałku do piątku: od 7:30 do 15:30

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

 

 1. Na podstawie przepisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów zarządzenia Nr 2.2016 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 15 stycznia 2016r., w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro” oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

 

III. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 548.771,14zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złoty 14/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipowiec Kościelny na 2018 rok.

Postawienie kredytu w kwocie 548.771,14zł do dyspozycji Zamawiającego nastąpi w jednej  transza  do dnia 15.06.2018r.

 1. Zamawiający zamierza rozpocząć spłatę kredytu od 31.01.2019r. i zakończyć 31.05.2024r. tj. 65 rat, przy czym 64 równych rat miesięcznych po 8.500,00zł i 1 racie w wysokości 4.771,14zł.  

Karencja w spłacie od uruchomienia kredytu do 30.01.2019r.

 1. Zamawiający zobowiązuje się spłacać kapitał kredytu wraz z odsetkami banku w okresach  miesięcznych poczynając od miesiąca stycznia 2019r.  ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty.
 2. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu.
 3. W okresie kredytu odsetki płatne będą do malejącego zadłużenia. W przypadku, gdy ostateczna spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia naliczania do dnia poprzedzającego ostateczna spłatę kredytu, spłacone zostaną łącznie  z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym w harmonogramie spłat.
 4. Zamawiający nie przewiduje żadnego potwierdzania wydatkowania środków.
 5. Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M (obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty) powiększone o stałą marżę Banku.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia kredytu lub jego części i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat od wartości, z których Zamawiający zrezygnował.
 7. O wysokości oprocentowania obowiązującego w każdym miesiącu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w terminie do 15 – go dnia każdego miesiąca w formie pisemnej, bez obciążania kosztami. Zmiana  stopy procentowej spowodowana zmianą  stopy WIBOR nie stanowi podstawy zmiany umowy i nie wymaga jej aneksowania.
 8. W przypadku likwidacji stopy WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi WIBOR 1 M albo na stopę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stopy WIBOR 1 M bez kosztów obciążających Zamawiającego.

Spłata odsetek, naliczanych co miesiąc, następować będzie w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej w 15 – tym dniu każdego następnego miesiąca  bez obciążeń Zamawiającego kosztami.

 1.  Za spłatę rat kapitałowych i odsetkowych  należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
 2. Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez Zmawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni kalendarzowych przed jej realizacją, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
 3. W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Wykonawca dokona aktualizacji Harmonogramu spłat bez kosztów obciążających Zamawiającego.
 4. Zamawiający nie dopuszcza  naliczenia prowizji od uruchomionego kredytu.
 5. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w niniejszym opisie zamówienia, w szczególności prowizją przygotowawczą. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
 6. Zamawiający ma prawo do niewykorzystania pełnej kwoty  kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów.
 7. Zabezpieczeniem spłaty  kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin od podpisania umowy do dnia 31.05.2024r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia.

 1. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia.

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert Wykonawcy.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i załączone do oferty.
 8. Wszystkie niezapisane, wykropkowane, bądź inne puste/oznaczone miejsca w ofercie, Wykonawca uzupełnia [wpis, postawienie pieczęci, itp.] lub wykreśla. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – Wykonawca wpisuje: „nie dotyczy".
 9. Wraz z ofertą (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania), każdy z Wykonawców składa następujące dokumenty i oświadczenia:

a)      oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w treści zapytania ofertowego, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;

b)      stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.

 1. Zaleca się, aby Oferent umieścił ofertę w wewnętrznym i zewnętrznym trwale zamkniętym nienaruszonym opakowaniu, które będą zaadresowane do Zamawiającego i będą posiadać oznaczenie:    

Oferta na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 548.771,14zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złoty 14/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipowiec Kościelny na 2018 rok”  Nie otwierać przed 16.05.2018r.  godz. 10:00  oraz nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faxu oferenta.   

Wszystkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących Wykonawcy może być przyczyną otwarcia przed terminem.

 

VII. Wymagania dotyczące wadium

 1. Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium

VIII. Termin związania ofertą

      1. Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty tj. od 09.06.2018r.

IX. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym, 06-545 Lipowiec Kościelny 213, pok. 2 (sekretariat)  do dnia 16.05.2018 roku  godz. 10:00.
 2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej będą nieważne i zostaną oddane Oferentom  nie otwarte.
 3. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, o ważności jej złożenia nie decyduje data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 4. Oferty zostaną otwarte przez Zamawiającego  w dniu 16.05.2018 roku w siedzibie Zamawiającego  o godz. 10:30.

 

X. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania.

Proponowana cena brutto winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Cena brutto może być tylko jedna, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.

 1. W ofercie należy podać: marżę banku stałą na cały okres umowy w % od kwoty kredytu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dodana do stawki WIBOR 1M oraz łączną kwotę odsetek z dokładnością do 1 grosza wynikającą z harmonogramu.

Uwaga: dla porównania ofert oprocentowanie należy wpisać wg notowań z dnia  30.04.2018r.

 1. Oferta winna być tak skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i czas realizacji zamówienia.
 2. Cena będzie podana w polskich złotych (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Oferty zostaną sprawdzone przez Zamawiającego, pod kątem błędów arytmetycznych.
 4. Zamawiający poprawi omyłki w ofercie  zgodnie z art.87.ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

XI. Ocena ofert

 1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.
 2. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja przetargowa będzie kierowała się kryteriami :

a)      Najniższa cena:  100 %.

 

Sposób obliczenia punktów za kryterium cena = ( Cmin/Cof ) * 100, gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof - cena podana w badanej ofercie

 

XII. Pozostałe informacje

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów jest P. Aneta Jolanta Telus, tel. 23 655 50 29 wew. 36.
 5. W toku badania treści ofert Zamawiający może żądać uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów i pełnomocnictwa lub wzywać do złożenia wyjaśnień treści ofert.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

09.05.2018r

 

 

 

Załączniki:

1.  formularz oferty,     

2.  proponowany harmonogram spłaty kredytu,

3.  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu.

 

Przeczytano: 304 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit