Przetargi

07 maja 2018 13:19 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

ZAPYTANIE OFERTOWE - ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY W 2018 r.

                                                                                                                                                                        Lipowiec Kościelny, 07.05.2018 r.

DOŚ.271.6.2018                                                      

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

 

I. Nazwa zamawiającego :

 

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY

06-545 Lipowiec Kościelny

REGON: 130378232

NIP: 569-176-00-28

tel / fax: 23/6555028

 

e- mail:gmina@lipowieckoscielny.pl

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

„Odbiór i unieszkodliwianie azbestu

 z terenu gminy Lipowiec Kościelny w 2018 r.”.

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

 

 

 

 

 

 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Do zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ustawy.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1) Specyfika głównych wymagań

a) Usługa odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowiec Kościelny w 2018 roku, w ilości zaoferowanej przez mieszkańców – 104,576 Mg. Wskazana  ilość  może ulec zmianie. Zadanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje łącznie demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe) z pokryć dachowych obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomościach, położonych w gminie Lipowiec Kościelny.

b) Usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, w szczególności z:

-ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn zm.),

-rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),

-ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150, z późn. zm.),

-rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań                             w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania                                   i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31),

-ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.),

-rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673),

-ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 227poz. 1367, z późn. zm.).

c) Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- zabezpieczenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-ważenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych) przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń Wykonawcy – z przeprowadzonej czynności ważenia należy sporządzić protokół, który powinien zawierać co najmniej : 

 

* imię i nazwisko właściciela/użytkownika nieruchomości, z której odbierane będą odpady zawierające azbest,

* wskazanie miejsca odbioru – adres

* datę odbioru

* ilość odebranych odpadów

* rodzaj odpadu,

* podpis właściciela/użytkownika;

-przygotowanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest do transportu i ich załadunek;

-uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie go z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska;

-transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych;

-przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów;

-wykonawca, wyłoniony w postępowaniu, własnym kosztem i staraniem, w porozumieniu                          z właścicielami/użytkownikami nieruchomości oraz Zamawiającym uzgodni termin realizacji

d) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:

- oryginałów Kart przekazania odpadów, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Środowiska                     z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673);

- oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 71, poz. 649);

- dokumentacji fotograficznej (na płycie CD lub DVD) każdego usuniętego pokrycia dachowego z elementów zawierających azbest, wykonanej w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości (2–4 fotografie charakteryzujące zakres wykonanych prac i obiekt budowlany).

e) Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

f) Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3.

g) W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały i usługi niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania Zamawiającemu. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził szczegółową wizję w terenie miejsc wykonywania usługi w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych z przygotowaniem oferty i realizacją zamówienia.

 

2) Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 października 2018 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

 

3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem.

2. Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

4. Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie, opisane na podstawie załącznika nr 3.

5. Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1 – 3 za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego oraz wykaz usług.

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest -Andrzej Wójcik

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 8.30 -15:30 do dnia 16 maja 2018 r.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : Sekretariat Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„ODBIOR I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU -2018” NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17.05.2018 r. godz.11:00

- przesłać faksem na nr 23/6555028,

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail –gmina@lipowieckoscielny.pl

w terminie do dnia 17 maja 2018r., godz. 11:00

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto                        i brutto za odbiór  1 Mg azbestu .

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia                      o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do podpisania umowy z Wykonawcą , który przedstawi ofertę z najniższą ceną . Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty

2 .Wykaz usług

3.Projekt umowy

Przeczytano: 390 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit