Przetargi

19 września 2017 11:44 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

Zapytanie ofertowe

 

DOŚ.271.8.1.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

           Gmina Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213, zaprasza do złożenia oferty  na: Poszerzenie drogi w miejscowości Kęczewo, Nr działki 784.

 

1. TRYB ZAMÓWIENIA

 

      Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) podstawa wyłączenia art. 4 ust8.               

 

                                                                       

 

2.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

 

Poszerzenie drogi w miejscowości Kęczewo, Nr działki 784.

 

1.      Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: przygotowanie terenu pod zabudowę, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej, konstruowanie, fundamentowanie dróg, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, roboty wykończeniowe

 

2.      Istotne warunki zamówienia są wykazane w książce przedmiarów robót ( załącznik do zapytania)

 

3.      Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej objętego przedmiaru zamówienia.

 

4.      Prace budowlane należy wykonać przy użyciu materiałów, które muszą odpowiadać jakości wymogom wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowaniu w budownictwie.

 

 

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od zawarcia umowy do rozliczenia inwestycji. Wymagany termin do 30.11.2017 r.

 

 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

      -  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

 

      - dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,                                           w szczególności dysponują  co najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji  zamówienia posiadającą wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi – wpisane na listę Okręgowej Izby InżynierówBudownictwa.

 

           - dysponują sprzętem:

 

 

 

koparka lub sprzęt równoważny

samochód wywrotka lub sprzęt równoważny

płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny, lub sprzęt równoważny

 

 

 

5.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

 

1)  każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

 

2) oferty przesłane w formie listowej, należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach,

 

3) na kopercie należy umieścić oznaczenie Poszerzenie drogi w miejscowości Kęczewo, Nr działki 784oraz nie otwierać przed dniem 4 października 2017r. godz. 10.10.

 

 

 

8.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę należy złożyć w terminie do 04-10-2017 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego - w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym pok. nr 2 (sekretariat).

 

Wszystkie oferty złożone po terminie będą zwrócone.

 

9.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04-10-2017 r. o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego – w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym - sala konferencyjna - I piętro.

 

 

 

10.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 

Cenę oferty należy obliczyć w oparciu  projekt budowlany (kosztorys ofertowy) oraz  specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

 

 - Uwaga: wyliczoną w ofercie kwotę wykonania zamówienia dokonujemy na podstawie załączonego kosztorysu.

 

Ustalona w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę  kosztów ich realizacji.

 

Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada Wykonawca.

 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, w związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

 

 

 

11.KRYTERIUM OCENY OFERT

 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiających z niniejszego postępowania.

 

 

 

Kryterium oceny ofert stanowi:

 

Cena wykonania zamówienia brutto – 100 %

 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem; cena PC= (Cmin:C) x 100%

 

Gdzie: PC- liczba punktów za cenę podaną w ofercie

 

          C min- najniższa z cen w podanych ofertach

 

          C- cena podana w badanej ofercie

 

 

 

12. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).

 

 

 

13.GWARANCJA I RĘKOJMIA

 

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy na następujących zasadach:

 

Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  36  miesięcznej  gwarancji  na  całość  robót objętych przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego. 

 

 

 

Osoba do kontaktów; Andrzej Wójcik tel. 23/6555028 wew. 40, e-mail awojcik@lipowieckoscielny.pl

 

 

 

Lipowiec Kościelny , dn. 19.09.2017 r.   

 

                                                                                   Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

                                                                                           Jarosław Goschorski                                             

 

Załączniki;

 

  • formularz ofertowy;
  • umowa- projekt;
  • kosztorys ofertowy;
  • dokumentacja projektowa dostępna na stronie bip.lipowieckościelny.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 470 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit