Przetargi

26 lipca 2017 09:06 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

Zapytanie ofertowe - Przebudowa chodnika w miejscowości Dobra Wola nr dz. 87 i 191- Etap- I

DOŚ.271.7.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           Gmina Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213, zaprasza do złożenia oferty  na: Przebudowę chodnika w miejscowości Dobra Wola nr dz. 87 i 191- Etap- I

  1. Tryb zamówienia.

      Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) podstawa wyłączenia art.4 ust8.                                                                                      

2.Przedmiot zamówienia:

   Przebudowa chodnika w miejscowości Dobra Wola Etap- I

 

  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: wykonaniu chodnika z kostki brukowej i wjazdów na posesję,
  2. Istotne warunki zamówienia są wykazane w książce przedmiarów robót ( załącznik do zapytania)
  3. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej objętego przedmiaru zamówienia.
  4. Prace budowlane należy wykonać przy użyciu materiałów, które muszą odpowiadać jakości wymogom wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowaniu w budownictwie.

 

3.Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do rozliczenia inwestycji. Wymagany termin do 30.09.2017.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

      - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

      -  dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , w

       szczególności dysponują  co najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji zamówienia  

       posiadającą wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia

       do kierowania robotami budowlanymi – wpisane na listę Okręgowej Izby Inżynierów   

       Budownictwa.

 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 500,00 PLN

(słownie: pięćset złotych 00/100 ).

 

6.MIEJSCE I SPOSÓB I TERMIN WNIESIENIA WADIUM

 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku  Spółdzielczym Żuromin o/Lipowiec Kościelny nr konta 02 8242 1021 0000 0404 2001 0001 na przelewie należy umieścić informację „wadium – Przebudowę chodnika w miejscowości Dobra Wola Etap- I

Wadium w pozostałych akceptowanych formach zgodnie z art. 45 ust 6 upzp, należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym, Lipowiec Kościelny 213, KASA - w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 roku do godziny 10:00.

7.Opis sposobu przygotowania ofert.

1) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

2) oferty przesłane w formie listowej, należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach,

3) na kopercie należy umieścić oznaczenie, „Przebudowa chodnika w miejscowości Dobra Wola Etap- I oraz nie otwierać przed dniem 11 sierpnia 2017r. godz. 10.10.

 

8.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę należy złożyć w terminie do 11-08-2017 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego- w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym pok. nr 2 (sekretariat).

Wszystkie oferty złożone po terminie będą zwrócone.

 

9.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11-08-2017 r. o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego – w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym - sala konferencyjna - I piętro.

 

10.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 

Cenę oferty należy obliczyć w oparciu  projekt budowlany (kosztorys ofertowy) oraz  specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

 - Uwaga: wyliczoną w ofercie kwotę wykonania zamówienia dokonujemy na podstawie załączonego kosztorysu.

Ustalona w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę  kosztów ich realizacji.

Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada Wykonawca.

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, w związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

 

11.KRYTERIUM OCENY OFERT

 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiających z niniejszego postępowania.

 

Kryterium oceny ofert stanowi:

Cena wykonania zamówienia brutto – 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem; cena PC= (Cmin:C) x 100%

Gdzie: PC- liczba punktów za cenę podaną w ofercie

          C min- najniższa z cen w podanych ofertach

          C- cena podana w badanej ofercie

 

12. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) z której pozostanie 30 % na zabezpieczenie roszczeń w zakresie wad i usterek.

 

13.GWARANCJA I RĘKOJMIA

 

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy na następujących zasadach:

Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  36  miesięcznej  gwarancji  na  całość  robót objętych przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego. 

 

Osoba do kontaktów; Andrzej Wójcik tel. 23/6555028 wew. 40, e-mail awojcik@lipowieckoscielny.pl

 

Lipowiec Kościelny , dn. 26.07.2017 r.

                                                                                                   

 

                                                                                                Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

                                                                                                     

 

                                                                                                Jarosław Goschorski

                                                                                                     

Załączniki;

  • formularz ofertowy;
  • umowa- projekt;
  • kosztorys ofertowy;
  • dokumentacja projektowa dostępna na stronie bip.lipowieckościelny.pl

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 424 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit