Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia człowieka! Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, Przewodniczący Rady Gminy Lipowiec Kościelny, Radni oraz Sołtysi

Przetargi

26 lipca 2017 08:34 | Przetargi | Źródło: BIP - Lipowiec Kościelny

Zapytanie cenowe - Rozeznanie Rynku - Poszerzenie drogi w miejscowości Niegocin

 

DOŚ.271.6.2017                                                           Lipowiec Kościelny, dnia 26.07.2017 r.

 

                                                           

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU

 

             

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na: wykonanie poszerzenia drogi  z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 24 cm po zagęszczeniu w miejscowości Niegocin, Gmina Lipowiec Kościelny zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Gmina Lipowiec Kościelny, zwraca się z prośbą
o wycenę:

Wykonania 1047,00 m2 poszerzenia drogi według załączonego kosztorysu ofertowego i wskazania lokalizacyjnego w miejscowości Niegocin  (przy szerokościach poszerzenia od 1,40 m do 2,20 m  i długości ok. 285 mb. po dwóch stronach ) oraz odwodnienia poprzez wykonanie studni chłonnej i  dwóch wpustów ulicznych.

 

Zakres robót obejmuje:

a) mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu koparkami podsiębiernymi z załadunkiem i odwozem gruntu na odległość do 2 km. Koryto głębokości 35 cm na poszerzeniu)

b) ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu,

c) wykonanie warstwy mrozoochronnej  z piasku (kruszywo naturalne) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

d) Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 24 cm,

e) wykonanie odwodnienia poprzez wbudowanie studni chłonnej, rurociągu drenarskiego i wpustów ulicznych,

f) cięcie masy mineralno-asfaltowej, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na przekopie,

g) odległość na poszerzaniu pomiędzy asfaltem a chodnikiem od 1,40 m do 2,20 m. Długość odcinka drogi na której będzie wykonywane poszerzenie- 285 mb.

Termin wykonania  – do dnia 20.10.2017r.

Formularz cenowy powinien zawierać cenę netto i brutto za wykonanie całego zadania wykazanego w kosztorysie ofertowym  z uwzględnieniem wszystkich kosztów.    

Wykonawca udzieli gwarancji na usługę na okres 12 miesięcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

      - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

      - wykonali przynajmniej jedno zadanie inwestycyjne o podobnym lub zbliżonym zakresie  

         oraz wartości  nie mniejszej niż 80 000. PLN  potwierdzone referencjami,

      -  dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

       w szczególności dysponują  co najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji

       zamówienia   posiadającą wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia

       do kierowania robotami budowlanymi – wpisane na listę Okręgowej Izby Inżynierów  

       Budownictwa.

     - dysponują sprzętem:

 

koparka lub sprzęt równoważny

samochód wywrotka lub sprzęt równoważny

płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny, lub sprzęt równoważny

 

Powyższe dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.

 

W przypadku Państwa zainteresowania realizacją w/w usługi proszę o złożenie propozycji cenowej według załączonego wzoru formularza cenowego i wypełnienie kosztorysu ofertowego do dnia 11.08.2017r. godz.10.00  osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213. z zapisem:.

 

„Oferta na zapytanie ofertowe do poszerzenie drogi Niegocin”

 

Otwarcie i rozpatrzenie ofert 11.08.2017 r. godz. 10.05

 

 Telefon kontaktowy23/6555028 wew.40

 

Załączniki 2

zał. nr 1- formularz cenowy                                             Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

zał. nr 2 -  projekt umowy

zał. nr 3 – kosztorys ofertowy

zał. nr 4 – wskazanie lokalizacyjne                                            Jarosław Goschorski                  

 

 

 

Przeczytano: 745 razy.| Wydrukuj|Do góry

SzybkiPit