Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

powołanie zespołu

 pokl_ue.jpg [300x61]

 

ZARZĄDZENIE Nr 14.2012

Wójta Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Gmina Lipowiec Kościelny  i partnerzy we wspólnych działaniach ” o numerze POKL 5.2.1/2010 realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r.Nr 142, poz.1591, z późn.zm.)  Wójt Gminy  z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1.

W celu realizacji Projektu „Gmina Lipowiec Kościelny i partnerzy we wspólnych działaniach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, , Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej,  powołuję Zespół Projektu w składzie:

  1. Koordynator Projektu (KP) – Pani Helena Wesołek – Sekretarz Gminy,
  2. Koordynator merytoryczny (KM) – Pani Aldona Zasina - SiD Szkolenia i Doradztwo,
  3. Specjalista ds. Rekrutacji i Administracji (SR) – Pani Teresa Szczęsna – Sekretarz Gminy Kuczbork-Osada,
  4. Specjalista ds. Finansów (SF) – Pani Renata Zalewska – inspektor doradca europejski.    

 

§ 2.

Do zadań Koordynatora Projektu należy:

  1. zarządzanie projektem,
  2. podejmowanie decyzji,
  3. planowanie prac,
  4. przestrzeganie harmonogramu i budżetu projektu,
  5. nadzór nad prawidłowością dokumentacji,
  6. nadzór nad promocją, rekrutacją, kwalifikacja BO,
  7. nadzór nad sprawozdawczością i kontrolą finansową,
  8. planowanie, wdrażanie i kontrolowanie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu.

§ 3.

Do zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

  1. nadzór nad równym dostępem do projektu,
  2. wsparcie zarządzania, promocji i rekrutacji,
  3. nadzór nad ewaluacja projektu,
  4. monitoring produktów i rezultatów (ankiety ewaluacyjne + wywiady).

 

§ 4.

Do zadań Specjalisty ds. rekrutacji i administracji należy:

  1. odpowiedni nadzór prac administracyjno-biurowych,
  2. biuro projektu, ewidencja, opis dokumentów,
  3. wsparcie Koordynatora Merytorycznego w raportowaniu i zarządzaniu,
  4. organizacja i nadzór nad przebiegiem zajęć,
  5. nadzór, regulacja kryterium równych szans,
  6. opracowanie newslettera (akceptacja KM),
  7. udzielanie informacji o projekcie,
  8. obserwacja i monitoring,
  9. nabór i kontakt z BO,
  10. sporządzanie umów z BO,
  11. aktualizacja PEFS,
  12. organizacja i nadzorowanie promocji i informacji.

 

§ 5.

Do zadań Specjalisty ds. finansów należy:

  1. sprawozdawczość finansowa projektu,
  2. wnioski o płatność,
  3. rozlicznie i monitoring finansów.

§ 6.

Zespół Projektu podejmuje wspólnie decyzje. 

§ 7.

Siedziba Biura Projektu jest Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym.

§ 8.

Upoważniam ZESPÓŁ Projektu do przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu ”Gmina Lipowiec Kościelny i partnerzy we wspólnych działaniach”.

 

 

§ 9.

Zespół Projektu powołany jest na czas realizacji projektu. Po zakończeniu zadania następuje rozwiązanie Zespołu Projektu.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Spis Rolny 2020
SzybkiPit