Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Lipowiec Kościelny: Zadanie 2 Projektu PO KL GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH - Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 LIDER I PARTNERZY


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lipowieckoscielny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 2 Projektu PO KL GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH - Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 LIDER I PARTNERZY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CPV: 80811000-9 I. Etap I - Audit zerowy w każdym z 4 JST - analiza i ocena obecnego stanu funkcjonowania - 4 dni (4 dni po 8 godzin - 32 godziny) - jeden dzień w każdym z Urzędów, II. Etap II - Szkolenia dla Kadry każdego z 4 JST o następującej tematyce: 1. Wymagania normy ISO 9001 - 1 dzień szkoleniowy po 6 godzin dla każdego z 4 urzędów (4 dni po 6 godzin - 24 godziny) - 24 osoby, 2. Planowanie działań systemu jakości - 1 dzień szkoleniowy po 6 godzin dla każdego z 4 urzędów (4 dni po 6 godzin - 24 godziny) - 24 osoby, 3. Zarządzanie procesami - 1 dzień szkoleniowy po 6 godzin dla każdego z 4 urzędów (4 dni po 6 godzin - 24 godziny) - 24 osoby, 4. Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością - 1 dzień szkoleniowy po 6 godzin dla każdego z 4 urzędów (4 dni po 6 godzin - 24 godziny) - 24 osoby, 5. Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością, Ciągłe doskonalenie systemów jakości - 4 dni szkoleniowe po 6 godzin dla każdego z 4 urzędów (16 dni po 6 godzin - 96 godzin) - 60 osób, 6. Wykorzystanie ICT w doskonaleniu systemu jakości, Elektroniczny SZJ - 1 dzień szkoleniowy po 6 godzin dla każdego z 4 urzędów (4 dni po 6 godzin - 24 godziny) - 24 osoby, 7. Auditorzy wewnętrzni systemów jakości - 4 dni szkoleniowe po 6 godzin dla 8 osób (po dwie osoby z każdego urzędu, 3 dni po 6 godzin - 18 godziny) III. Etap III - Audit końcowy w każdym z 4 JST - ocena osiągniętych korzyści i rezultatów Doskonalenia - 4 dni (4 dni po 8 godzin - 32 godziny) - jeden dzień w każdym z Urzędów. IV. Etap IV - Audit Certyfikacyjny w każdym z 4 JST (4 audity) V. Zapewnienie uczestnikom poczęstunku w trakcie szkoleń (1-7) (serwis kawowy - kawa, herbata, napoje zimne, ciastka, paluszki) VI. Zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń (1-7) (materiały dydaktyczne dla uczestników projektu oraz notatnik format A4 i A5 w kratkę, pendrive, długopis żelowy czarny lub niebieski, ołówek, teczka kolorowa z gumką format A4). Materiały powinny być oznaczone logo POKL oraz UE zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.10.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ 
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia na realizację zadań tego samego rodzaju lub o zbliżonym zakresie przedmiotowym, tj. analizy, badania, ekspertyzy, szkolenia i wdrożenia w zakresie systemu zarządzania jakością w administracji publicznej Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie, co najmniej: -1 osobą posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu auditów dotyczących systemu zarządzania jakością w administracji publicznej, -1 osobą posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w szkoleniu i wdrożeniach z zakresu systemów zarządzania jakością w administracji publicznej, Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie, co najmniej kwotą 50.000,00 zł (na koncie bankowym lub posiadanie zdolności kredytowej). Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipowieckoscielny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny 213.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2012 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat pokój nr 2 Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: POKL 5.2.1.1.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI:


  siwz_pokl.pdf

zal_nr_1__oswiadczenie_wykonawcy.doc

zal_nr_2__oswiadczenie_wykonawcy_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc

zal_nr_3_oswiadczenie_wykonawcy_z_art24_dotyczy_osob_fizycznych.doc

nr_5_–_oswiadczenie_o_uprawnieniu_do_skladania_oswiadczenia_woli.doc

nr_6_–_wykaz_osob_i_podmiotow_ktore_beda_uczestniczyc_w_wykonaniu_zamowienia.doc

nr_7____oswiadczenie_o_uprawnieniach_osob.doc

nr_8_–__wykaz_zrealizowanych_zamowien.doc

nr_9_–__istotne_postanowienia_umowy.doc

nr_11_–_pelnomocnictwo_pelnomocnika_reprezentujacego_wykonawcow.doc

Spis Rolny 2020
SzybkiPit