Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

O gminie


Stara lipa "Kaśka" - zabytek przyrodniczy

 


Gmina Lipowiec Kościelny jest gminą rolno-przemysłową. Zajmuje obszar 114,2 km2, na którym funkcjonuje 14 sołectw. 70,4 km2 z ogólnej powierzchni gminy to użytki rolne, na których uprawia się przede wszystkim żyto, owies, jęczmień i ziemniaki. Stwarza to podstawy do rozwijania przetwórstwa rolno-spożywczego. Gminę zamieszkuje 5229 osób. Centrum administracyjnym gminy jest wieś Lipowiec Kościelny.
Wszystkie miejscowości gminy posiadają wodociąg oraz podłączone są do nowoczesnej centrali cyfrowej w Lipowcu. Dużo uwagi władze samorządowe przywiązują do rozbudowy sieci drogowej o nawierzchni twardej. W ciągu ostatnich lat położono około 10 km dróg asfaltowych i około 14 km żwirowych. . W 1999 r. zrealizowano budowę masztu telefonii komórkowej ERA GSM. W planach inwestycyjnych przewidziano kontynuację tych działań oraz budowę sieci kanalizacyjnych. Ciągle poprawiające się warunki infrastrukturalne sprawiają,że na terenie gminy działają zakłady produkcyjne: cegielnia wapienno - piaskowa, odlewnia żeliwa, tartak drzewny, zakłady betoniarskie, zakład wyrobu kostki brukowej, ubojnia trzody chlewnej, zakład kamieniarski, przetwórnia owocowo-warzywna, przetwórstwo owoców morza jak również zakłady usługowe. Ogółem w gminie jest zarejestrowanych 186 podmiotów gospodarczych.
Na terenie gminy działa w chwili obecnej 5 placówek oświatowych: 2 Zespoły Placówek qświatowych w Lipowcu i Turzy Małej, oraz 3 Szkoły Podstawowe w Zawadach, Kęczewie i Łomi. Mieszkańcy gminy mają do dyspozycji księgozbiór Gminnej Bi- blioteki Publicznej w Lipowcu oraz jej placówki filialnej w Turzy Małej. Część dzieci i mlodzieży naszej gminy aktywnie uczestniczy w zajęciach Zespołu Tańca Ludowego Lipowiacy . Zespół zor- ganizował były proboszcz tutejszej parafii ks. dr Jan Piotrowski. Zespół uświetnia swymi występami nie tylko uroczystości gmin- ne, ale również zapraszany jest do innych gmin. Gmina Lipowiec Kościelny posiada walory krajoznawczo - przyrodnicze. Prawie cały teren gminy objęty jest obszarem kra- jobrazu chronionego. Obszar o powierzchni 33,6 km2 zajmują lasy. Na terenie gminy usytuowane są 2 rezerwaty przyrody: - Barania Góra w miejscowości Lipowiec o powierzchni 176,62 ha oraz Lasy Rumockie - pow. 149,51 ha.
W miejscowości Niegocin - koło leśniczówki znajduje się stara lipa Kaśka , wpisana do rejestru zabytków - o obwodzie 750 cm i wysokości 24 m. Ważnym budowlanym obiektem zabytkowym jest kościół pa- rafialny w Lipowcu p.w. Św. Mikołaja wybudowany w począt- kach XVIII wieku. Zachowały się również zabytkowe dworki: w Zawadach i w Krępie.
Na terenie gminy znajduje się największy w okolicy zbiornik wodny o charakterze rekreacyjnym - Zalew Ruda, nad którym w sezonie wypoczywa bardzo wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Władze gminy zainteresowane są dalszym wzbogaceniem in- frastruktury wiejskiej, rozwojem produkcji rolniczej, powstawa- niem na terenie gminy małych zakładów przetwórczych oraz świadczących usługi okołorolnicze.

 


Tablica upamiętniająca walki 15 Brygady Kawalerii 1-4 września 1939 roku, w okolicach Kęczewa

 

Spis Rolny 2020
SzybkiPit