"Ze szkołą za pan - brat" Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III szkół podstawowych

Gmina Lipowiec Kościelny przystąpiła do realizacji projektu systemowego realizowanego ze środków EFS w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1,  Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych  pt:  „Ze szkołą za pan - brat". Nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.09.01.02-14-379/11-00 z dnia 28.12.2011r.

W ramach projektu planuje się zorganizowanie 14 zadań wymienionych poniżej:

Zadanie nr 1 – Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze „Czytam, piszę, liczę, mówię” w SP w Lipowcu Kościelnym - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji w roku szkolnym 2011/2012 – 90h -  dla 20 dzieci i w  2012/2013 – 60h dla 14 dzieci ;

Zadanie nr 2 – Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze „Liczę” w SP w Lipowcu Kościelnym - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w roku szkolnym 2011/2012 – 60h -  dla 14 dzieci i w  2012/2013 – 30h dla 8  dzieci ;

Zadanie nr 3 – Zajęcia logopedyczne „Giętki język” dla SP w Lipowcu Kościelnym -zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy  w roku szkolnym 2011/2012 – 90h - dla 18 dzieci i w  2012/2013 – 60h dla 12 dzieci ;

Zadanie nr 4 – Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze w SP w Lipowcu Kościelnym- zajęcia rozwijające zainteresowania nauk matematyczno – przyrodniczych  w roku szkolnym 2011/2012 – 60h -  dla 16 dzieci i w  2012/2013 – 30h dla 8  dzieci ;

Zadanie nr 5 – Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu „Czytam, piszę, rozumiem, wiem” w SP  Turza Mała - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w roku szkolnym 2011/2012 – 60h -  dla 11 dzieci i w  2012/2013 – 90h dla 20 dzieci ;

Zadanie nr 6 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych „Poznaję matematykę” w SP Turza Mała - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w roku szkolnym 2011/2012 – 60h -  dla 13 dzieci i w  2012/2013 – 60h dla 12 dzieci;

Zadanie nr 7 – Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP Turza Mała -  gimnastyka korekcyjna w roku szkolnym 2011/2012 – 60h -  dla 8 dzieci i w  2012/2013 – 60h dla 7 dzieci ;

 Zadanie nr 8 – Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych „Poznajemy świat przez doświadczenie” w SP Turza Mała -zajęcia rozwijające zainteresowania nauk matematyczno – przyrodniczych  w roku szkolnym 2011/2012 – 60h -  dla 11 dzieci i w  2012/2013 – 30h dla 8 dzieci ;

 Zadanie nr 9 - Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu  SP  Zawady - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w roku szkolnym 2011/2012 – 60h -  dla 9 dzieci i w  2012/2013 – 60h dla 10 dzieci ;

 Zadanie nr 10 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych SP Zawady - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w roku szkolnym 2011/2012 – 60h -  dla 9 dzieci i w  2012/2013 – 60h dla 10 dzieci ;

 Zadanie nr 11 – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych SP Zawady - zajęcia rozwijające zainteresowania nauk matematyczno – przyrodniczych  w roku szkolnym 2011/2012 – 60h -  dla 11 dzieci i w  2012/2013 – 60h dla 9dzieci ;

Zadanie nr 12 - Zajęcia dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu  SP  Łomia - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w roku szkolnym 2011/2012 – 60h -  dla 11 dzieci i w  2012/2013 – 60h dla 8 dzieci ;

 Zadanie nr 13 – Zajęcia logopedyczne dla dzieci z SP Łomia - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy  w roku szkolnym 2011/2012 – 60h - dla 5 dzieci i w  2012/2013 – 30h dla 4 dzieci ;

 Zadanie nr 14 – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych  w SP Łomia - zajęcia rozwijające zainteresowania nauk matematyczno – przyrodniczych  w roku szkolnym 2011/2012 – 60h -  dla 12 dzieci i w  2012/2013 – 60h dla 9dzieci ;

 W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczme dla uczniów na poszczególne zajęcia, komplety materiałów papierniczych dla każdego ucznia uczestniczącego w poszczególnych zajęciach. Każda z 4 szkół podstawowych. które zgłosiły się do projektu będzie wyposażona w 1 laptop wraz z oprogramowaniem, a 3 (zgodnie z zapotrzebowaniem) w radiomagnetofony.

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze „Czytam, piszę, liczę, mówię” w SP w Lipowcu Kościelnym

 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze „Liczę” w SP w Lipowcu Kościelnym

 

 

 

 

 

Zajęcia logopedyczne „Giętki język” dla SP w Lipowcu Kościelnym 

 

 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze w SP w Lipowcu Kościelnym

                                                                 

 

 

 

                                                                  

 

 

Zadanie nr 5 – Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu „Czytam, piszę, rozumiem, wiem” w SP  Turza Mała

 

 

 

Zadanie nr 6 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych „Poznaję matematykę” w SP Turza Mała

 

 

 

Zadanie nr 7 – Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP Turza Mała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zadanie nr 8 – Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych „Poznajemy świat przez doświadczenie” w SP Turza Mała

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zadanie nr 9 - Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu  SP  Zawady

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zadanie nr 10 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych SP Zawady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zadanie nr 11 – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych SP Zawady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie nr 12 - Zajęcia dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu  SP  Łomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zadanie nr 13 – Zajęcia logopedyczne dla dzieci z SP Łomia 

 

 

 

 

 Zadanie nr 14 – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych  w SP Łomia

 

 

 

 

 

 

 

Ze szkołą za pan - brat

SzybkiPit