Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary. Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmocnienia człowieka! Wójt Gminy Lipowiec Kościelny wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym, Przewodniczący Rady Gminy Lipowiec Kościelny, Radni oraz Sołtysi

Doposażenie placu integracji w miejscowości Cegielnia Lewicka - MIAS 2019r.

 Projekt współfinansowany ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019r. w ramach umowy o dofinansowanie nr 444/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19.07.2019r.

W ramach zadania planuje się wykonanie zagospodarowania terenu integracji w miejscowości Cegielnia Lewicka m.in. poprzez budowę drewnianej i zadaszonej wiaty rekreacyjnej z czterema  ławo-stołami, która będzie  pełniła funkcję rekreacyjną i służyła jako miejsce spotkań, zebrań i integracji mieszkańców oraz przygotowanie i zamontowanie kilku prostych urządzeń drewnianych w postaci ścieżki aktywności fizycznej - „trasa zdrowia” typu - skoki po pachołkach, przeskoki obunóż, belka do „brzuszków”, równoważnia na belce, etc.

Planowane do wykonania elementy będą służyły społeczności lokalnej tj. zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym i seniorom.  Zadanie to wpisuje się w cele ww. konkursu tj. promuje działania stymulujące m.in. wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie ich potencjału oraz promowanie działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego, poczucia tożsamości regionalnej, a także pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Koszt całkowity 20.000,00 z.

Wysokość dofinansowania 10.000,00 zł.

Doposażenie placu integracji w miejscowości Cegielnia Lewicka - MIAS 2019r.

SzybkiPit