Centrum wsi wizytówką sołectwa o każdej porze roku - MIAS 2019r.

Projekt współfinansowany ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019r. w ramach umowy o dofinansowanie nr 443/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19.07.2019r.

W ramach zadania planuje się wykonanie zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej  tzn. wykonanie oświetlenia solarnego, chodnika z podjazdem oraz doposażenie siłowni zewnętrznej o dodatkowy sprzęt. Planowane do wykonania elementy będą służyły społeczności lokalnej tj. zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym i seniorom.  Zadanie to wpisuje się w cele ww. konkursu tj. promuje działania stymulujące m.in. wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie ich potencjału oraz promowanie działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego, poczucia tożsamości regionalnej, a także pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Koszt całkowity 24.500,00 z.

Wysokość dofinansowania 10.000,00 zł.

Centrum wsi wizytówką sołectwa o każdej porze roku - MIAS 2019r.

SzybkiPit