Informacje dla mieszkańców

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składa właściciel nieruchomość zamieszkałej. Każda zmiana danych zawartych w deklaracji wymaga ponownego jej złożenia. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym
Lipowiec Kościelny 213,
06-545 Lipowiec Kościelny

Deklaracje przesłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Adres mailowy, na który można wysłać deklarację: odpady@lipowieckoscielny.pl Dostęp do platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl 


 2016-07-29

!!! Formularz aktualny od 29 lipca 2016 r. !!!

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx


  •  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

!!! Formularz obowiązujący do 28 lipca 2016 r. !!!

- informacja_2016.pdf


 Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipowiec Kościelny, o miejscach zagospodarowania odpadów, o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- informacja_dla_mieszkancow_gminy_lipowiec_koscielny.pdf

 


UWAGA MIESZKAŃCY

- informacja dla mieszkańców.pdf


 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY ZA 2014 ROK

http://bip.lipowieckoscielny.pl/files/sites/3099/wiadomosci/260090/files/roczna_analiza_stanu_gospodarki_odpadami_na_terenie_gminy_lipowiec_koscielny_za_2014rok.pdf


2015-04-28

Informacja o osiągniętych przez Gminę Lipowiec Kościelny poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 - osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu


2015-04-28

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania

- miejsca zagospodarowania odpadów


2015-07-08

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

- punkty selektywnego zbierania


2016-06-21

Informacja dla mieszkańców Gminy Lipowiec Kościelny

- informacja dla mieszkańców.pdf

 

2017-04-14

- informacja__dla_mieszkancow_gminy_lipowiec_koscielny.pdf
SzybkiPit