Ze szkołą za pan - brat na bis

W dniu 19.08.2013r. Gmina Lipowiec Kościelny podpisała umowę na realizację projektu systemowego realizowanego ze środków EFS w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1,  Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych pt:  „Ze szkołą za pan – brat na bis”. Wartość projektu 120 000,00 zł przy zerowym wkładzie własnym Gminy.

W ramach projektu w szkołach podstawowych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny odbywać się będą zajęcia dla uczniów/uczennic z klas I-III: wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, dla dzieci zdolnych z matematyki, przyrody i języka polskiego, zajęcia artystyczne oraz logopedyczne (w zależności od potrzeb w danej szkole)

Okes realizacji projektu: 09.09.2013r. - 27.06.2014r.

Ze szkołą za pan - brat na bis

SzybkiPit