Ze szkołą za pan - brat na bis

W dniu 19.08.2013r. Gmina Lipowiec Kościelny podpisała umowę na realizację projektu systemowego ze środków EFS w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1,  Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych pt:  „Ze szkołą za pan – brat na bis”. Wartość projektu to 120 000,00 zł. przy zerowym wkładzie własnym.

W ramach projektu w SP im. bł. bp. L. Wetmańskiego w Lipowcu Kościelnym, w SP w Turzy Małej, w SP w Zawadach i w SP w Łomi będą odbywały się zajęcia dla dzieci z klas I-III z zakresu: zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego, zajęcia dla dzieci zdolnych - zajęcia matematyczno - przyrodnicze i polonistyczne, zajęcia artystyczne oraz logopedyczne (w każdej szkole zgodnie z potrzebami).

Czas realizacji projektu: 09.09.2013r. do 27.06.2014r.

SzybkiPit