Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

• OGŁOSZENIE PRZETARGU - Kursy komputerowe LIDER i PARTNERZY

Lipowiec Kościelny: Przedmiot zamówienia Zadanie 6 pkt 54 i 55 Projektu PO KL GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH - Kursy komputerowe LIDER I PARTNERZY


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipowieckoscielny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiot zamówienia Zadanie 6 pkt 54 i 55 Projektu PO KL GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH - Kursy komputerowe LIDER I PARTNERZY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Etap I - Kursy komputerowe dla 54 osób Kurs MS Office (średniozaawansowany) dla 26 osób - dwie grupy po 13 osób po 25 godzin każda grupa - 50 godzin, z tego 30 godzin w roku 2012 a 20 godzin w roku 2013 (10 dni po 5 godzin), Kurs Excell (średniozaawansowany ) dla 28 osób - dwie grupy po 14 osób po 15 godzin każda grupa - 30 godzin wszystkie w 2012 roku (6 dni po 5 godzin), 2. Zapewnienie uczestnikom szkoleń poczęstunku (serwis kawowy - kawa, herbata, napoje zimne, ciastka, paluszki) 3. Zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników kursów (materiały dydaktyczne dla uczestników projektu oraz notatnik format A4 i A5 w kratkę, pendrive, długopis żelowy czarny lub niebieski, ołówek, teczka kolorowa z gumką format A4). Materiały powinny być oznaczone logo POKL oraz UE zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.10.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wiedza i doświadczenie Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia na realizację zadań tego samego rodzaju lub o zbliżonym zakresie przedmiotowym Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Osoby zdolne do wykonania zamówienia Dysponowanie, co najmniej: -2 osobami posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji zadań tego samego rodzaju lub o zbliżonym zakresie przedmiotowym Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa Dysponowanie, co najmniej kwotą 20.000,00 złotych (na koncie bankowym lub posiadanie zdolności kredytowej). Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipowieckoscielny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzędzie Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny nr 213 Sekretariat pok. Nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Urzędzie Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny nr 213 Sekretariat pok. Nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet V Działanie 5.2.1..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

  zalaczniki.exe

 

Odpowiedzi na zadawane pytania:

 

 Pytanie 1.

Pierwsza kwestia dotyczy zakresu szkolenia tzn. jakie programy i w jakim stopniu

zaawansowania chcieliby Państwo przeprowadzić w kursie MS Office (Pakiet MS Office obejmuje MS Excell – wyszczególniony przez Państwa ale również MS Word, MS Power Point, MS Access i MS Outlook), proszę o doprecyzowanie.

 Odpowiedź:  Szkolenie z zakresu MS Office obejmuje MS Excell , MS Word, MS Power Point, MS Access i MS Outlook w zakresie podstawowym.

 Pytanie 2.

Drugie pytanie dotyczy wersji programu, w której ma dotyczyć szkolenie.

 Odpowiedź: Preferowana wersja programu to MS Office 2007/2010

 Pytanie 3.

Trzecie dotyczy miejsca szkolenia i sprzętu, który znajduje się w przewidzianej lokalizacji. Otrzymałam informacje, że szkolenie ma się odbyć w sali jednej z lokalnych szkół, stąd pytanie w jaki sprzęt i oprogramowanie będzie ona wyposażona oraz o godziny, w jakich będzie dostępna. Nasza firma dysponuje mobilną salą wykładową, tzn. kompletem laptopów z zainstalowanym legalnym oprogramowaniem w wybranej przez Państwa wersji, możemy przygotować ofertę z założeniem, że dowieziemy niezbędny sprzęt ale wpłynie to na cenę oferty, a jedynym kryterium przetargu jest cena.

 Odpowiedź: Sale komputerowe szkolne wyposażone są w standardowy sprzęt komputerowy ( komputery stacjonarne) z oprogramowaniem MS Office 2007/2010. Sale dostępne będą w godzinach popołudniowych oraz w soboty.

Pytanie 4.

Czy zapewniacie Państwo salę i sprzęt komputerowy - jeśli nie, czy w Lipowcu są dostępne odpowiednie sale do wynajęcia?

 Odpowiedź:  Zamawiający zapewnia zarówno sale komputerowe jak i sprzęt komputerowy

( informacja ta zawarta jest w w/w SIWZ ). Sale komputerowe szkolne wyposażone są w standardowy sprzęt komputerowy ( komputery stacjonarne) z oprogramowaniem MS Office 2007/2010. Sale dostępne będą w godzinach popołudniowych oraz w soboty.

 Pytanie 5.  

Czy dopuszczacie 8 godzin zajęć dziennie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 8 godzin zajęć dziennie.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Kurs MS Office ( średniozaawansowany) ma trwać 50 godzin - 10 dni po 5 godzin,

Kurs Excell ( średniozaawansowany ) ma trwać  30 godzin -6 dni po 5 godzin

 

  odpowdo_siwz_zad6i.pdf

 


  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Lipowiec Kościelny: GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 262214 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie 6 pkt 54 i 55 Projektu PO KL GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH - Kursy komputerowe LIDER I PARTNERZY CPV: 80511000-9 1. Etap I - Kursy komputerowe dla 54 osób Kurs MS Office (średniozaawansowany) dla 26 osób - dwie grupy po 13 osób po 25 godzin każda grupa - 50 godzin, z tego 30 godzin w roku 2012 a 20 godzin w roku 2013 (10 dni po 5 godzin), Kurs Excell (średniozaawansowany ) dla 28 osób - dwie grupy po 14 osób po 15 godzin każda grupa - 30 godzin wszystkie w 2012 roku (6 dni po 5 godzin), 2. Zapewnienie uczestnikom szkoleń poczęstunku (serwis kawowy - kawa, herbata, napoje zimne, ciastka, paluszki) 3. Zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników kursów (materiały dydaktyczne dla uczestników projektu oraz notatnik format A4 i A5 w kratkę, pendrive, długopis żelowy czarny lub niebieski, ołówek, teczka kolorowa z gumką format A4). Materiały powinny być oznaczone logo POKL oraz UE zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.10.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PO KL Priorytet V.Działanie 5.2.1.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów, 06-400, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20724,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10200,00
 • Oferta z najniższą ceną: 10200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15000,00
 • Waluta: PLN.

 


 

 

Spis Rolny 2020
SzybkiPit