Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Ogłoszenie przetargu - szkolenia specjalistyczne LIDER I PARTNERZY

Lipowiec Kościelny: Zadanie 5 Projektu PO KL GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH - Szkolenia specjalistyczne LIDER I PARTNERZY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipowieckoscielny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 5 Projektu PO KL GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH - Szkolenia specjalistyczne LIDER I PARTNERZY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przeprowadzi następujące szkolenia specjalistyczne : Szkolenie - Kadry i płace - dla 16 osób - 2 grupy po 8 osób po 12 godzin każde - razem 24 godziny (4 dni po 6 godzin), Szkolenie - Podatki - dla 16 osób - 2 grupy po 8 osób po 12 godzin każda - razem 24 godziny (4 dni po 6 godzin), Szkolenie - Prawo pracy - dla 8 osób - 12 godzin (2 dni po 6 godzin), Szkolenie - Zarządzanie finansami - dla 18 osób - 2 grupy po 9 osób każda po 12 godzin każda - razem 24 godziny (4 dni po 6 godzin), Szkolenie - Zamówienia publiczne - dla 18 osób - 2 grupy po 9 osób po 12 godzin każda - razem 24 godziny (4 dni po 6 godzin), Szkolenie - Źródła finansowania działalności gospodarczej/inwestycji - dla 16 osób - 2 grupy po 8 osób po 12 godzin każda - razem 24 godziny (4 dni po 6 godzin), Szkolenie - Rozwój umiejętności interpersonalnych - dla 60 osób - 4 grupy po 15 osób po 6 godzin każda - razem 24 godziny (4 dni po 6 godzin) w 4 urzędach. 2. Zapewni uczestnikom poczęstunek w trakcie wszystkich 7 szkoleń (serwis kawowy - kawa, herbata, napoje zimne, ciastka, paluszki) 3. Zakupi materiały dydaktyczne dla uczestników wszystkich 7 szkoleń (materiały dydaktyczne dla uczestników projektu oraz notatnik format A4 i A5 w kratkę, pendrive, długopis żelowy czarny lub niebieski, ołówek, teczka kolorowa z gumką format A4. Materiały powinny być oznaczone logo POKL oraz UE zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.10.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy osób prawnych). Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1 Wiedza i doświadczenie Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia na realizację zadań tego samego rodzaju lub o zbliżonym zakresie przedmiotowym Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Osoby zdolne do wykonania zamówienia Dysponowanie, co najmniej: -2 osobami posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji zadań tego samego rodzaju lub o zbliżonym zakresie przedmiotowym Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dysponowanie, co najmniej kwotą 20.000,00 złotych (na koncie bankowym lub posiadanie zdolności kredytowej). Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipowieckoscielny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzędzie Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny nr 213 Sekretariat pok. Nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2012 godzina 11:00, miejsce: Urzędzie Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny nr 213 Sekretariat pok. Nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet V Działanie 5.2.1..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Załączniki:

zalaczniki.exe

 

Odpowiedzi na zadawane pytania:

Pytanie 1.

Zamawiający wyjaśnia, że warunkiem spełnienia udziału w postępowaniu jest posiadanie doświadczenia, co najmniej 1 zamówienia na realizację zadań tego samego rodzaju lub o zbliżonym zakresie przedmiotowym w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, natomiast w załączniku 8 w wykazie usług jest miejsce na uzupełnienie doświadczenia w okresie od 1.04.2009 do 1.04.2012. Czy zgodnie z zapisem SIWZ nie powinny być to daty 01.07.2009-01.07.2012?

 Odpowiedź:  Tak, w załączniku 8 w wykazie usług w  miejscu na uzupełnienie doświadczenia powinien być zawarty okres  01.07.2009 - 01.07.2012

 Pytanie 2.

Co Zamawiający rozumie przez sumę doświadczenia? Czy Wykonawca powinien wykazać doświadczenie w min. jednej usłudze o zbliżonym przedmiocie do całego zamówienia, czy przedstawić doświadczenie w poszczególnych modułach tematycznych?

 Odpowiedź: Wykonawca powinien wykazać doświadczenie w minimum jednej usłudze o zbliżonym przedmiocie do całego zamówienia

 


 

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Gmina Lipowiec Kościelny: Zadanie 5 Projektu PO KL GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH - Szkolenia specjalistyczne LIDER I PARTNERZY
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 262164 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 5 Projektu PO KL GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH - Szkolenia specjalistyczne LIDER I PARTNERZY.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie 5 Projektu PO KL GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH - Szkolenia specjalistyczne LIDER I PARTNERZY 1. Szkolenia specjalistyczne: 1) Kadry i płace dla 16 osób - 2 grupy po 8 osób po 12 godzin - razem 24 godziny (4 dni po 6 godzin) 2) Podatki dla 16 osób - 2 grupy po 8 osób po 12 godzin każda- razem 24 godziny (4 dni po 6 godzin) 3) Prawo pracy dla 8 osób - 12 godzin ( 2 dni po 6 godzin ) 4) Zarządzanie finansami dla 18 osób - 2 grupy po 9 osób po 12 godzin każda- razem 24 godziny (4 dni po 6 godzin) 5) Zamówienia publiczne dla 18 osób - 2 grupy po 9 osób po 12 godzin każda- razem 24 godziny (4 dni po 6 godzin) 6) Źródła finansowania działalności gospodarczej-inwestycji dla 16 osób- 2 grupy po 8 osób po 12 godzin każda - razem 24 godziny (4 dni po 6 godzin) 7) Rozwój umiejętności interpersonalnych dla 60 osób - 4 grupy po 15 osób po 6 godzin każda- razem 24 godziny (4 dni po 6 godzin) 2. Zapewnienie uczestnikom szkoleń 1-7 poczęstunku (serwis kawowy - kawa, herbata, napoje zimne, ciastka, paluszki) 3. Zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń 1-7 (materiały dydaktyczne dla uczestników projektu oraz notatnik format A4 i A5 w kratkę,pendrive, długopis żelowy czarny lub niebieski, ołówek, teczka kolorowa z gumką,format A4). Materiały powinny być oznaczone logo POKL oraz UE zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.10.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: PO KL Priorytet V. Działanie 5.2.1.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń, 87-100, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41912,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 38972,00
 • Oferta z najniższą ceną: 38972,00 / Oferta z najwyższą ceną: 47890,00
 • Waluta: PLN.

 

Spis Rolny 2020
SzybkiPit