Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Kodeks Etyczny

Lipowiec Kościelny: Zadanie 4 Projektu PO KL GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH - KODEKS ETYCZNY LIDER I PARTNERZY
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190500 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 4 Projektu PO KL GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH - KODEKS ETYCZNY LIDER I PARTNERZY.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie 4 Projektu PO KL GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH - KODEKS ETYCZNY LIDER I PARTNERZY: Gmina Lipowiec Kościelny, Gmina Szydłowo, Gmina Kuczbork-Osada, Gmina Lubowidz CPV: 80500000-9 1. Etap I - Szkolenie pracowników z zasad etyki - 60 pracowników z 4 Urzędów - 24 godziny - po 6 godzin w każdym Urzędzie. 2. Etap II - Opracowanie kodeksu i procedur postępowania z tytułu jego nieprzestrzegania - po 4 godziny dla każdego z 4 Urzędów. 3. Etap III - Konsultacje kodeksu z przedstawicielami Partnerów - po 2 godzin dla każdego z 4 Urzędów. 4. Zapewnienie uczestnikom etapów 1-3 poczęstunku w trakcie (serwis kawowy - kawa, herbata, napoje zimne, ciastka, paluszki).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2.1.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, ul. Gwiaździsta 15A/42, 01-651 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 14000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 14000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30300,00
  • Waluta: PLN.

 

Spis Rolny 2020
SzybkiPit