Urząd czynny w godz. 7.30 – 15.30 Podczas załatwiania spraw należy bezwzględnie dostosować się do ustalonych obostrzeń. Jednakże ze względu na ciągłe zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie możliwie największej ilości niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP KASA urzędu będzie czynna dla interesantów w godz. od 8.00-13.00 Jednocześnie sugerujemy, aby w miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłat dokonywać przelewami. .

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - kompetencja kadr

Lipowiec Kościelny: Zadanie 3 Projektu PO KL GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH - Wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr LIDER I PARTNERZY
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190118 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 3 Projektu PO KL GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH - Wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr LIDER I PARTNERZY.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie 3 Projektu PO KL GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH - Wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr LIDER I PARTNERZY: Gmina Lipowiec Kościelny, Gmina Szydłowo, Gmina Kuczbork-Osada, Gmina Lubowidz CPV: 80500000-9 1. Etap I - Analiza aktualnych opisów stanowisk grup pracowników- 2 dni po 6 godzin dla każdego z 4 Urzędów 2. Etap II - Opracowanie metodologii weryfikacji kompetencji i luk kompetencyjnych - 2 dni po 6 godzin dla każdego z 4 Urzędów 3. Etap III - Opracowanie metodologii budowy i rozwoju kompetencji kadr - 5 dni po 6 godzin dla każdego z 4 Urzędów 4. Etap IV - Analiza potrzeb szkoleniowych dla każdego z 4 urzędów w perspektywie długookresowej i sporządzenie raportu - 5 dni po 6 godzin dla każdego z 4 Urzędów 5. Zapewnienie uczestnikom etapów 1-4 poczęstunku (serwis kawowy - kawa, herbata, napoje zimne, ciastka, paluszki) 6. Zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników etapów 1-4 (materiały dydaktyczne dla uczestników projektu oraz notatnik format A4 i A5 w kratkę, pendrive, długopis żelowy czarny lub niebieski, ołówek, teczka kolorowa z gumką format A4). Materiały powinny być oznaczone logo POKL oraz UE zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Europejski Fyundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5.2.1..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WIK CONSULTING KONIN Wojciech Michałek,, Konin, ul. Różyckiego 2/23, 62-510 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75797,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 75797,00
  • Oferta z najniższą ceną: 75797,00 / Oferta z najwyższą ceną: 75797,00
  • Waluta: PLN.

 

Spis Rolny 2020
SzybkiPit